SOCIETY AS PROCESS
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
 
Part 1: NORBERT ELIAS AND FIGURATIONAL SOCIOLOGY
 
 
A: INTRODUCTIONS
 
 
Annemarie AUWERDA, Monica DAMEN, Jan Willem TEL­LEGEN & Erik VELTMAN 1982
            ‘Skript-interview: Norbert Elias’,
            [Interview with Norbert Elias]
            Skript - Tijdschrift voor geschiedenisstudenten (Special issue on History, Psychology, and Mentality) 3-4(1981/1982)228-237
 
 
Godfried van BENTHEM VAN DEN BERGH 1971a
            ‘De betekenis van de sociologie van Norbert Elias’,
            [The significance of Norbert Elias’s sociology]
            De Gids 134-2(1971)89-94
Reprinted 204-216 in: Norbert Elias, Sociologie en geschiedenis en andere essays (Sociol­ogy and history, and other essays), ed. by G. van Benthem van den Bergh & J. Godschalk, Amsterdam 1971: Van Gennep
 
 
Godfried van BENTHEM VAN DEN BERGH 1971c
            The Structure of Development. An Invitation to the Sociology of Norbert Elias.
            The Hague 1971: Institute of Social Studies 29pp (= ISS Occa­sional Papers #13). Reprinted in Proceedings of the International Peace Research Association, Fourth Conference, Oslo 1973
 
 
Anton BLOK 1983
            ‘De dwang der omstandigheden. Norbert Elias in Nederland’,
            [The force of circumstances. Norbert Elias in the Netherlands]
            (Review of: Norbert Elias, “Het civilisatieproces” [1982], Dutch translation [by Willem Kranendonk, Han Israëls et al.] of “Ueber den Prozess der Zivilisa­tion” [2nd edition 1969])
NRC Handelsblad ‘Wetenschap en Onderwijs’, Jan.13 1983
 
 
Peter R. GLEICHMANN, Johan GOUDSBLOM & Hermann KORTE (eds) 1977
            Human Figurations. Essays for / Aufsätze für Norbert Elias.
            Amsterdam 1977: Stichting Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 463 pp [Here included contributions A09, D10 and R30 are, translated into German, also included in D03]
+ Review (among works by N. Elias) by Zygmunt Bauman, ‘The pheno­menon of Norbert Elias’, Sociology 13‑1(1979)117‑125, with a rejoinder by Eric Dunning & Stephen Mennell, ‘“Figurational Sociology”: Some Critical Comments on Zygmunt Bauman’s “The Phenomenon of Norbert Elias”‘, ibid. 13-3(1979)497-501
 
 
Johan GOUDSBLOM 1970a
            ‘Interview met Norbert Elias’,
            [Interview with Norbert Elias]
            Sociologische Gids 17-2(1970)133-140
 
 
Johan GOUDSBLOM 1970b
            ‘Bij de tweede druk van “Ueber den Prozess der Zivilisation”‘,
            [“The Civilizing Process” by Norbert Elias: Review article on the occasion of its second edition [in Germany 1969]]
            Mens en Maatschappij 45-5(1970)352-361
Reprinted as ‘De paradig­matische strekking van “Het civilisatie­proces”‘ (The paradigmatic tenor of “The Civilizing Process”) in A12:27-38
See also ‘Voorwoord’ in: Norbert Elias, Wat is Sociolo­gie? (1971) (Fore­word to the Dutch translation [by Jan Vollers & Johan Gouds­blom] of Elias’s “What is sociol­ogy?”), reprin­ted as ‘Wat is sociologie?’ in A12:39-41
 
 
Johan GOUDSBLOM 1973
            ‘Norbert Elias’,
            [Norbert Elias: Sociologist ]
            Intermediair 9-36 (Sept.14 1973)1-5
Reprinted 94-109 in: L.Rademaker & E. Petersma, Hoofdfiguren uit de sociologie, deel 2: Modernen [Leading figures in sociology, II: Modern sociologists]. Utrecht/Antwerpen 1973: Het Spectrum; and in A12:11-26 as ‘Norbert Elias: socioloog’ (Norbert Elias: Sociolo­gist)
 
 
Johan GOUDSBLOM 1977b
            ‘Responses to Norbert Elias’s work in England, Germany, the Netherlands and France’,
            37-97 in A05 [with a bibliography of reviews and other writings published up to 1978 containing references to Elias’s work, of which an exten­sive selec­tive bibliography is added]
Dutch translation of part (presented to the Gids-symposion on Marxism, Psychoanalysis and the Sociology of Norbert Elias, Amsterdam June 17 1977) in De Gids 140-4/5 (1977)238-256
A revised version of the concluding section: ‘The Sociology of Norbert Elias: Its Resonance and Significance’ in Theory, Culture & Society (Special issue on ‘Norbert Elias and Figurational Sociology’) 4-2/3(1987)323-337
A supplemented German translation: ‘Aufnahme und Kritik der Arbeiten von Norbert Elias in England, Deutschland, den Nieder­lan­den und Frankreich’ in D03:17-100, and a further supple­ment: ‘Kurze Ergänzung der Rezep­tionsgeschichte’ in D04:305-320
A comprehen­sive and revised Dutch translation: ‘Weer­klank en kritiek: reacties op het werk van Norbert Elias, 1923-1979 [=1978]’ in A12:61-144 + 240-260
 
 
Johan GOUDSBLOM 1983b
            ‘Elias defended’,
            New York Review of Books 30-10 (June 16 1983)51-52
(Comment on ‘Clockwork History’ by Geoffrey Barraclough, review of: N. Elias, “Power and Civility” [= “The Civilizing Process” Vol.2], New York Review of Books 29-16 [Oct.21 1982]36-38)
followed by Barra­clough’s reply [cf A12:226-227 n2]
 
 
Johan GOUDSBLOM 1984b
            ‘Zum Hintergrund der Zivilisationstheorie von Norbert Elias: Das Verhältnis zu Huizinga, Weber und Freud’,
            [On the intellectual background to Norbert Elias’s theory of the civili­zing process: Its relation to Huizinga, Weber, and Freud]
            129-147 in D04 (+ summary in B28:768-772)
Dutch translation: ‘Intellectuele achtergron­den: Huizinga, Weber, Freud’ in A12:42-60
 
 
Johan GOUDSBLOM 1987
            De sociologie van Norbert Elias.
            [The sociology of Norbert Elias]
            Amsterdam 1987: Meulenhoff Infor­matief 271pp
[Anthology of reprinted/revised/­translated A07, A08, A09, A11, D05, (for R18 see:) R19, and C03+4, C34+1]
+ Reviews 1) see A15, 2) see C48, 3) by Henk Flap, Mens en Maat­schappij 64-1(1989)86-88
 
 
Johan GOUDSBLOM et al.(eds) [B. van Heerikhuizen, A. de Keyser, C.T. Marijnen] 1977
            Hoofdstukken uit de sociologie.
            [Chapters from sociology [including: ‘Observa­tions on Gossip’ by Norbert Elias & John L. Scotson]   ]
            Utrecht/Antwerpen 1977: Het Spectrum 304pp
(waarin opgenomen: ‘Over roddelen’ uit “De gevestigden en de buiten­staan­ders” [1976] door Norbert Elias & John L. Scotson / includes a chapter from the Dutch transla­tion [by Cas Wouters & Bram van Stolk] of “The Es­tablished and the Outsiders” [1965])
 
 
F. GREWEL 1946
            ‘De sociogenese van het Ueber-Ich’,
            [The sociogenesis of the superego]
            Mensch en Maatschappij 21-2(1946)87-101
Reprinted as ‘De sociogenese van het super-ego’, 59-71 in: C. van Emde Boas et al., Mens en gemeenschap. Sociaal-psycholo­gische studies (Man and community. Studies in social psychology). Pur­mer­end [1949]: Musses
 
 
Bart van HEERIKHUIZEN 1987b
            ‘“Harder, ik hoor U niet”‘,
            [‘Louder please, I cannot hear you’ (review)]
            (Review of A12 and A16)
NRC Handelsblad ‘Zaterdags Bijvoegsel’ (June 20 1987)4
 
 
Arend Jan HEERMA VAN VOSS & Bram van STOLK (eds) 1987
            De geschiedenis van Norbert Elias.
            [The history of Norbert Elias]
            With a Preface by Abram de Swaan, and a short biography of N. Elias. Amsterdam 1987: Meulen­hoff 167pp
[Contains (11-88) a reprint of the editors’ interviews with N. Elias (originally published in Vrij Neder­land Kleurkatern #48, Dec.1 1984), and (93-164) his ‘Notities bij mijn levensloop’, the Dutch transla­tion (by Rudolf Knijff) of his ‘Notizen zum Lebenslauf’ (Notes on the story of my life) in D04:9-82]
German edition Norbert Elias über sich selbst. Frankfurt am Main 1990: Suhrkamp (= edition suhrkamp Neue Folge #590)
+ For reviews see 1) A15, 2) C48
 
 
Rudolf KNIJFF 1987
            ‘Bibliography of Norbert Elias 1983-1986 [=1987]’,
            Theory, Culture & Society (Special issue on ‘Norbert Elias and Figurational Sociology’) 4-2/3(1987)541-543
 
 
Peter SCHRÖDER 1985
            ‘Elias, Norbert (1897- )’,
            Entry, 242-243 in: Adam Kuper & Jessica Kuper (eds), The Social Science Encyclopedia. London, Boston & Henley 1985: Routledge & Kegan Paul
 
 
Aafke STEENHUIS 1984
            ‘“We hebben nog niet genoeg geleerd de natuur en onszelf te beheer­sen”. Norbert Elias verdedigt het vooruitgangsdenken’,
            [Interview with Norbert Elias]
            De Groene Amsterdammer 108-20 (May 16 1984)10-11
 
 
Wilbert van VREE 1987
            ‘Elias’ mogelijke waarde voor de andragologie: meer afstand; meer overzicht’ [op omslag: ‘De bruikbare distantie van Norbert Elias’],
            [The potential significance of Elias’s work for adult educational theory: More detachment, better view]
            Andersom. Opiniemaandblad voor andragogie en de sociale weten­schap­pen 1-7(1987)15-21
 
 
Nico WILTERDINK 1973a
            ‘Norbert Elias en onze beschaving’,
            [Norbert Elias and our civilization]
            13-22 in I18 (reprinted from NRC Handelsblad ‘Cultureel Supple­ment’, May 26 1973)
 
 
Jeroen WINKELS 1978
            ‘Sociologie en geschiedenis. De rock en rollmethode van Norbert Elias’ [op omslag: ‘Elias in Groningen’],
            [Sociology and history: Elias lecturing at Groningen University]
            Groniek (#58) 11(1978)23-27
 
 
J. WISSE 1942
            ‘De geschiedenis als object der sociologie en der sociale psycho­logie’,
            [History as subject-matter of sociology and social psychology]
            (review article on: Norbert Elias, “Ueber den Prozess der Zivi­lisa­tion” [1939])
Mensch en Maatschappij 18-2(1942)65-84
 
 
Cas WOUTERS 1978
            ‘Norbert Elias’ - ‘Figuratie’ - ‘Figuratiesociologie’,
            [Norbert Elias - Figuration - Figurational Sociology
[entries in Sociological Encyclopedia] ]
            173-177, 204-206, 206-211 in: L. Rademaker (ed), Sociologische Encyclopedie Deel I, Utrecht/Antwerpen 1978: Het Spectrum (= Aula 639)
 
 
Cas WOUTERS 1987
            ‘Norbert Elias. Biografie - Kritische beschouwing’,
            [Norbert Elias. A short biography and review of his thought]
            (with a short selective bibliography of his publi­cations and some additional literature)
Supplement 12pp (1987/88) to: H.J. Achterhuis et al.(eds), Kri­tisch Denkers­lexicon [Loose-leaf publication]. Alphen a/d Rijn, 1986 etc.: Samsom
 
 
Ton ZWAAN 1987
            Bespreking van: N. Elias, “Problemen van betrokkenheid en distan­tie” [1982]
            [Review of Dutch translation [1982, by Godfried van Benthem van den Bergh & Bart Jonker] of extended version of: N. Elias, ‘In­vol­ve­ment and Detach­ment’ [1956]]
            Theoretische Geschiedenis 14-2(1987)243-246
 
 
next page