SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 1: NORBERT ELIAS AND FIGURATIONAL SOCIOLOGY
 
[C: COMMENTS AND DISCUSSIONS]
 
 
John ALT 1981
            ‘Authority, Reason, and the Civilizing Process. A Polemic Against De Swaan’,
           
            Theory and Society 10-3(1981)387-405 [cf E10], with 407-411 ‘A rejoinder to Mr. Alt’s Critique’ by Abram de Swaan. See also C11
 
 
Rod AYA 1978a
            ‘Norbert Elias and “The Civilizing Process”,
            Theory and Society 5-2(1978)219-228
[followed 229-242 by: Norbert Elias, ‘On Transformations of Aggressiveness’ (= 263-283 in the German edition of “The Civiliz­ing Process” Vol.I, translated by Johan Goudsblom and Rod Aya) and 243-253 the transla­tion of a French interview with Norbert Elias by Stanislas Fon­taine, ‘The Civilizing Process Revisited’­]
 
 
Anton BLOK & Lodewijk BRUNT (eds) 1982
            Beschaving en geweld: antropologische en historische kritiek op de civilisatietheorie van Norbert Elias.
            [Civilization and violence: Anthropological and historical criti­cisms of Norbert Elias’s theory of the civilizing process]
            (Collection of selected papers presented by anthropologists and historians at the first Dutch congress on Civilizing Processes and Theories of Civilization, Amsterdam Dec. 1981 [includes C19, C28, C39, D02, F12, K22, K26. For other papers presented, see C45])
Special issue of Sociologische Gids 29­‑3/4(1982)197-341
+ Reviews by 1) Han Israëls, Sociologisch Tijdschrift 9‑4(1983)668‑679
2) D.A. Papousek, Mens en Maatschappij 58-3(1983)314-316
3) Ton Zwaan, ‘Norbert Elias en de kritiek. De mislukte aanval op de civilisa­tietheorie’ (Norbert Elias and his critics: The unsuc­cessful attack on the theory of the civilizing process), Inter­mediair 19‑6(Febr.11 1983)1‑9+15
 + ensuing polemics:
 a) Lodewijk Brunt, Benjo Maso & Bonne Thoden van Velzen, ‘De laatste der profeten van het Avondland en zijn epigonen’ (The last of the occidental prophets and his epigones), Inter­mediair 19‑9 (March 4 1983)21‑23
 b) reply from Zwaan, Sociologisch Tijdschrift 10‑1(1983)198‑207
 c) rejoinder by Maso, ibid. 10‑2(1983)396‑401, with
 d) Zwaan’s conclusion, ibid. 402
4) Johan Goudsblom, ‘De civilisatietheorie in het geding. Repliek en commentaar op “Beschaving en geweld”‘ (The theory of civiliz­ing processes under discussion: Reply and commentary on “Civili­zation and violence”), Sociologische Gids 31-2(1984)138-163 [for further discussion, see ibid. 202-216]. Part reprinted as: ‘De civili­satie­theorie in discus­sie. 1) Naar aanleid­ing van een congres’ in A12:167-176
 
 
Pim den BOER 1983
            ‘Mentaliteitsgeschiedenis: een begripsbepaling’,
            [History of mentalities: Development and definition of the concept ]
            (Introduction to Special issue on the history of mentalities) Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Neder­lan­den 98-3(1983)318-336 [with contributions by Mayke de Jong, R.E. Künzel, J.J. Voskuil et al.]
+ Review by Ineke Baas-Hoffschulte, Sociologische Gids 32-2(1985) 168-170
 
 
Louis BOON 1975
            ‘Goudsblom, Elias en de pretenties van een perspektief’,
            [Goudsblom, Elias and the pretensions of a sociological perspec­tive ]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 2-1(1975)41-53
 
 
Aart G. BROEK 1982
            ‘Figuratie-sociologie en de charme van fictionele teksten’,
            [A critique of the reading of fictional texts by figurational sociologists]
            Sociologisch Tijdschrift 9-2(1982)311-327
 
 
A. Th. DERKSEN 1977
            ‘Een commentaar bij de receptie van Norbert Elias in Nederland’­,
            [A comment on the reception of Norbert Elias in the Netherlands]
            De Gids 140-8(1977)601-603
+ Reply by Johan Goudsblom, ‘Achterhoedeschermutselingen’ (Rear­guard skirmishes), De Gids 140-8(1977)603-605
 
 
Henk FLAP & Yme KUIPER 1979
            ‘Figuratiesociologie als onderzoeksprogramma’,
            [Figurational sociology as a research programme ]
            Mens en maatschappij 54-3(1979)232-269
Revised German version: ‘Figurationssoziologie als Forschungs­programm’, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy­cho­logie 33-2(1981)273-301
 
 
Willem FRIJHOFF 1984
            ‘Impasses en beloften van de mentaliteitsgeschiedenis’,
            [The history of mentalities: Impasses and promises]
            Tijdschrift voor sociale geschiedenis (#36) 10-4(1984)406-437
 
 
Johan GOUDSBLOM 1966
            Boekbespreking van: Norbert Elias & John L. Scotson, “The Es­tabli­shed and the Out­siders” (London 1965)
            [Review of “The Established and the Outsiders” (1965) by N. Elias and J. Scotson]
            Sociologische Gids 13-2(1966)117-118
 
 
Alvin W. GOULDNER 1981
            ‘Doubts About the Uselessness of Men and the Meaning of the Civilizing Process’,
            (Comment on the discussion between de Swaan and Alt, see E10 and C01) Theory and Society 10-3(1981)413-418
 
 
Rob HAGENDIJK & A.A.M. PRINS 1984
            ‘Referenties en revérences. Onzekerheid, afhankelijkheid en citeer­netwerken in de Nederlandse sociologie’,
            [References and reverences: Uncertainty, dependency and citation networks in Dutch sociology]
            Mens en Maatschappij 59-3(1984)226-250
 
 
Paul ten HAVE 1975
            ‘Dilemma’s van refleksiviteit (Deel 2)’,
            [Dilemmas of reflexivity]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 2-2(1975)81-95
 
 
Paul ten HAVE 1979
            ‘De verklaring van veranderingen in het dagelijks leven’,
            [On the sociological explanation of changes in daily life]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 5-4(1979)713-743 (cf F08)
 
 
Paul ten HAVE 1984
            ‘De Swaan - Van Doorn uitverkocht. Het tweede ST-debat’,
            [Report on a public discussion between De Swaan and Van Doorn, organized by the editors of the (Amsterdams) Sociologisch Tijd­schrift]
            Sociologisch Tijdschrift 11-3(1984)425-448 [cf L17+ and L23+]
 
 
Bart van HEERIKHUIZEN 1982
            ‘Studeersociologie en beweersociologie. Betrekkingen tussen de Nederlandse en de Duitse sociologie in de jaren twintig en der­tig’,
            [Interrelations between Dutch and German sociology in the 1920s and 1930s]
            82-88 in: Katinka Dittrich et al.(eds), Berlijn-Amsterdam, 1920-1940: Wisselwerkingen. Amsterdam 1982: Querido
 
 
H. de JAGER 1975
            Mensbeelden en maatschappijmodellen. Kernproblematiek der sociale wetenschappen.
            [Images of men and models of society. Crucial problems in social theory]
            Leiden 1975: Stenfert Kroese
 
 
H. de JAGER & A.L. MOK 1983
            ‘Figuratiesociologie’,
            [Figurational sociology ]
            toegevoegd aan de ‘Epiloog: Sociologische stromingen’ in Grond­beginselen der sociologie. Gezichts­pun­ten en begrippen. Leiden­/Antwerpen: Stenfert Kroese, 7e herz. dr. 1978: 335-337; 8e herz. druk 1983: 360-362 /
added to the ‘Epilogue: Theoretical currents in sociology’ in the revised 7th and 8th printings of the text­book “Prin­ciples of sociology: Perspec­tives and concepts”
 
 
Mayke de JONG 1982
            ‘Monniken, ridders en geweld in elfde-eeuws Vlaanderen’,
            [Monks, knights, and violence in eleventh-century Flanders]
            279-295 in C03 [cf C45]
 
 
Nico KIELSTRA 1981
            ‘Civilisatie of verwildering. Elias, Moscovici en de menselijke natuur’,
            [Civilization or brutalization. Elias, Moscovici and human na­ture]
            6-19 in N21
 
 
André KÖBBEN 1983
            ‘Over betrokkenheid en distantie’,
            [On involvement and detachment]
            Review of: Norbert Elias, “Problemen van betrok­kenheid en distan­tie” (Dutch translation by Godfried van Benthem van den Bergh and Bart Jonker of extended version of his ‘Problems of Involve­ment and Detach­ment’ [1956])
Sociologisch Tijdschrift 10-3(1983)568-573
+ Comment by the translators: ‘Gestruikeld op weg naar het forum: A.J.F. Köbben leest Norbert Elias’, Sociologisch Tijdschrift 11-1(1984)171-174, with 175-176 Köbben’s reply
 
 
Aafke KOMTER 1987
            ‘Het figuratiesociologisch optimisme over de machtsver­houding tussen de seksen: de wens als vader van de gedachte?’,
            [Figurational sociology’s optimistic view on the changing balance of power between the sexes: Wishful thinking?]
            148-165 in: W.E.A. van Beek et al.(eds), Sociologisch en antropo­logisch jaarboek 1987, Deventer 1987: Van Loghum Slaterus [criti­ques F18, H19 inter al. Cf H22]
 
 
Rob KROES 1971
            Conflict en radicalisme.
            [Conflict and radicalism]
            Meppel 1971: Boom 213pp
(= Doctoral dissertation, University of Leiden)
 
 
Rudi KÜNZEL 1972
            ‘Hoe wij beschaafd werden’,
            [How we came to be civilized]
            (Review of the second edition of: N. Elias, “Ueber den Prozess der Zivilisation” [1969])
De Groene Amsterdammer 96-52 (Dec.24 1971)
 
 
G.W. LOCHER 1983
            ‘Over antropologie en geschiedenis’,
            [On anthropology and history]
            (Review article on B09, B10, K10 inter al.)
Theoretische Geschiedenis 10-1(1983)49-63
 
 
Benjo MASO 1979a
            ‘Beheersing en scheidslijnen. Een kritiek op de civilisatie­theorie van Norbert Elias’,
            [Control and borderlines. A critique of Norbert Elias’s theory of the civilizing process]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 5-2(1978)258-283
 
 
Benjo MASO 1982a
            ‘Het proces van zelfbeperking. Elias’ civilisatiegeschiedenis zonder christendom’,
            [The process of self-restraint. Elias’s history of civilization without Christianity]
            Review of “Het civilisatieproces”, the Dutch translation (by Willem Kranendonk, Han Israëls et al.) of the second edition of: Norbert Elias, “Ueber den Prozess der Zivilisa­tion” (1969)
Vrij Nederland Boekennummer #20 (Nov.20 1982)30-31
 
 
Benjo MASO 1982b
            ‘Riddereer en riddermoed - ontwikkelingen van de aanvalslust in de late Middeleeuwen’,
            [Knightly honour and knightly courage: On the development of fighting spirit among late medieval knights]
            296-325 in C03 [cf C45]
 
 
Benjo MASO 1989
            ‘Zij dorstten niet naar het bloed van hun broeders. De onbloedige strijdwijze in de oorlogvoering in de 11de eeuw’,
            [They were not out for their brethren’s blood: The bloodless battles of eleventh century warfare]
            75-109 in: A.J. Brands (ed), Oorlog in de Middeleeuwen. Hilversum 1989: Verloren
 
 
A.B. MULDER - BAKKER 1988
            ‘Van vorsten en ridders: de bestudering van hofcultuur en maece­naat in de middeleeuwen’,
            [Of princes and knights: The study of court culture and patronage in the Middle Ages]
            Groniek (Special issue on mediaeval court culture: ‘Middeleeuwse hofcultuur’) (#93) 19-1(1985)6-20
 
 
Robert OOSTERHUIS 1984
            ‘De sociologendagen 1984: Tribale binding, kunde en perspectief’­,
            [Report on the 1984 convention of Dutch and Flemish sociologists and anthropologists]
            Skript (Special issue on Sociology and History: ‘Sociologie en geschiedenis’) 6-2(1984)163-166
 
 
Harry PEETERS 1978
            Historische gedragswetenschap. Theorieën, begrippen en methoden. Een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn.
            [Historical behavioural science: Theories, concepts, and methods. A contribution to the study of human conduct in long-term per­spec­tive]
            Meppel/Amsterdam 1978: Boom 384pp
 
 
Harry PEETERS, Marcel GIELIS & Charles CASPERS 1985
            Literatuurgids historische gedragswetenschappen.
            [Historical Behavioural Sciences: A guide to the literature]
            Baarn 1985: Ambo 448pp
(For titles under heading 1.6: ‘Civilisatietheorie van N. Elias’ [N. Elias’s theory of the civilizing process], see 159-162; 112 for a comment)
Revised and updated (up to autumn 1987) English edition, with the assistance of A. Verrycken, A. Janssen & Th. Caspers, Tilburg 1988: Tilburg University Press, xx + 311pp:
 
 
K.L. POLL 1972
            ‘Sociologie als alkunde’,
            [Sociology as omniscience [review of principal works of Norbert Elias]]
            92-103 in: Idem, De beklemde elite. Essay over het relativiteits­beginsel in de cultuur. Amsterdam 1972: Meulenhoff
[Reprinted, with minor revisions, without mention of the follow­ing comments, from NRC Hand­elsblad ‘Cul­tureel Supple­ment’, Febr.18 1972]
+ Comments by 1) J. Goudsblom, ‘De civilisa­tietheorie in discus­sie, 2: Naar aanleid­ing van een recensie’ (The theory of civiliz­ing processes under discussion, part 2) in A12:176-182 [= ‘On­begrip voor de problemen van Norbert Elias’ (Deaf ears for the problems of Norbert Elias) in NRC Han­delsblad March 3 1972, where a reply from Poll followed].
2) M.C. Brands [part regarding Poll], ‘“Verharde” geschiedenis: van geval tot getal, van incident tot systeem’ (The ‘hardening’ of history: Cases into numbers, incidents into systems), Hollands Maandblad (#306/7) 15(1973)12-20, with Poll’s reply ‘De methode van Brands’ (Brands’s method), ibid. (#308/9) 57-62, followed by the latter’s response
 
 
Jeroen STARING (= Swami Anurag Pravesh) 1986
            Kritische kanttekeningen bij Bhagwan en neo-sannyasins.
            [Critical comments on Bhagwan and neo-sannyasins]
            Zeist 1986: De Witte Cirkel 86pp
 
 
Jeroen STARING (= Swami Anurag Pravesh) 1986-87
            Alexander en Elias. F.M. Alexander en N. Elias over civilisatie, zelfsturing en zelfcontrole. 2 Vols.
            [F.M. Alexander and N. Elias on civilization, self-guidance, and self-control]
            Nijmegen Vol.1 1986 / Vol.2 1987: Integraal (Werkgroep Integre­rende Weten­schapsbeoefening) 149 + 178pp
 
 
Jeroen STARING (= Swami Anurag Pravesh) 1987a
            ‘Sociogenese, psychogenese en fysiogenese. Een pleidooi voor onderzoek naar de fysiogenese van de homo clausus-zelferva­ring van de hedendaagse mensen in het “Avondland”‘,
            [Sociogenesis, psychogenesis, and physiogenesis: A plea for study­ing the physiogenesis of the homo clausus self-experience of contemporary Europeans [elucidated by the example of using the fork]]
            Focaal - Tijdschrift voor Antropologie 2-6(1987)50-64
 
 
Jeroen STARING 1987b
            ‘Persoonlijke handelingstradities en civilisatie. Een uitbreiding van Elias’ homo clausus-concept’,
            [Civilization and traditions of individual behaviour: On enlarging Elias’s homo clausus-concept to include the physio­genetic aspect]
            Skript - historisch tijdschrift 9-4(1987)294-304
 
 
Bonno THODEN VAN VELZEN 1982
            ‘De Aukaanse (Djoeka) beschaving’,
            [‘The Djuka Civilization’]
            243-278 in C03 [cf C45]
English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 20-2(1984)85-97:
 
 
Theo TIMMAN (pseudonym of N.N.) 1978
            ‘De hertog van Saint-Simon is ook dood’,
            [The Duc de Saint-Simon is also dead]
            Maatstaf 26-10(1978)42-61
 
 
Chantal VANSUYT & Carla ROORDA 1987
            ‘Onzekerheden, lokale strategieën en theoretische oriëntaties in de Nederlandse sociologie’,
            [Insecurities, local strategies and theoretical orientations in Dutch sociology]
            103-133 in: Tilly Berkenbosch et al., Ideeën en identiteiten, facetten van de Nederlandse sociologie. Amsterdam 1987: SISWO (= SISWO-Publikatie #321, ed. by R. Hagendijk, C. Schulte Fische­dick & G. de Vries)
 
 
Jojada VERRIPS 1983
            ‘Wie zijn hoofd niet koel houdt gebruikt zijn hersens’,
            [Losing one’s head means using one’s brain [On loss of affect control and neuro-physical changes of participants in ritual]]
            346-371 in M08
 
 
Gerard de VRIES 1977
            Sociale orde, regels en de sociologie. Een wetenschapsfilosofisch onderzoek naar theorievorming in de sociologie.
            [Social order, rules and sociology. An inquiry in philosophy of science into theory-formation in sociology]
            Meppel/Amsterdam 1977: Boom 235pp
(= Doctoral dissertation, University of Groningen)
+ Reviews by 1) J.Goudsblom, ‘De Vries en Elias’, Kennis en methode 2-3(1978)273-277
2) H. Harbers, ‘Theorie en methodologie’ (Theory and methodol­ogy), Amsterdams Sociolo­gisch Tijdschrift 4-4(1977)518-527
 
 
Johannes van der WEIDEN 1977
            ‘“The Established and the Outsiders” vertaald’,
            [Review of the 1976 Dutch translation (by Cas Wouters and Bram van Stolk) of “The Established and the Outsiders” by N. Elias and J.L. Scotson]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 4-3(1977)387-391
 
 
Nico WILTERDINK 1982
            ‘De civilisatietheorie in discussie. Opmerkingen bij een con­gres’,
            [The theory of the civilizing process in the crossfire of discus­sion. Report and comments on the Congress on ‘Civilizing Proces­ses and Theories of Civiliza­tion’ (Amsterdam Dec.17-18 1981, or­ganized by the Figura­tion­al Sociol­ogy Research Group of the Dutch Sociological and Anthropologi­cal Associa­tion N.S.A.V.)]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8-4(1982)571-590
[Bedoeld is het congres ‘Civilisatie­proces­sen en Civilisatietheo­rieën’, Amster­dam 17-18 dec. 1981, georganiseerd door de Werk­groep Figuratiesocio­logie van de N.S.A.V.]
Revised German translation: ‘Die Zivilisationstheorie im Kreuz­feuer der Diskussion. Ein Bericht vom Kongress über Zivilisa­tionsprozes­se in Amsterdam’ in D04:280-304
            [This version includes (302-304) a full list of the papers presen­ted: ‘Gesamt­ver­zeichnis der Beiträge zum Kongress (etc.)’; those subsequently published are C19, C28, C39, D02, D05, F12, G12, I13, K22, K26, K52, L15, N30, Q23, R21, R24, R28, and R37 in its shorter prior version]
German summary: ‘Bemerkungen zur Zivi­lisationstheorie’­ (Comments on the theory of the civilizing process) in B23:530-534
 
 
R. WIPPLER 1978
            ‘Nicht-intendierte soziale Folgen individueller Handlungen’,
            [Unintended social consequences of individual actions]
            Soziale Welt 29-2(1978)155-179
 
 
Wil ZEEGERS 1988
            Andere tijden, andere mensen. De sociale representatie van iden­titeit.
            [Changing times, changing people. The social representation of identity (Changing representations of personal identity in Dutch lonely-hearts advertisements from 1947 to 1986)]
            Amsterdam 1988: Bert Bakker 392pp [see esp. ch.5: 135-179]
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam 1988)
 
 
Anton ZIJDERVELD 1987
            ‘Verzot op de werkelijkheid. De sociologie van Norbert Elias volgens Elias en Goudsblom’,
            [Partial to reality. Eliasian sociology according to Elias and Goudsblom]
            (Review of A16 and A12)
Vrij Nederland Boekenbijlage #33 (Aug.8 1987)1,4
 
prev page     next page