SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 2: CIVILIZING PROCESSES
 
[G: ‘CIVILIZING OFFENSIVES’ ]
 
 
C.A. DAVIDS 1987
            ‘Aristocraten en juristen, financiers en feministen. Het bescha­vingsoffensief van de dierenbeschermers in Nederland vóór de Eerste Wereldoorlog’,
            [Aristocrats and lawyers, financiers and feminists: The civilizing offensive of the Dutch movement for the protection of animals before World War I]
            Volkskundig Bulletin 13-2(1987)157-200
 
 
Léon DEBEN 1988
            Van onderkomen tot woning. Een studie over woonbeschaving in Nederland 1850-1969.
            [From shelter to home: A study on the civilizing of housing in the Netherlands 1850-1969]
            Amsterdam 1988: Publicatiereeks Sociologisch Instituut, Univer­siteit van Amsterdam 263pp
(= Doctoral dissertation, University of Utrecht)
 
 
Herman FRANKE 1988a
            ‘Opvoeding als doelbewuste civilisering: Een penitentiair be­schavingsoffensief in het interbellum’,
            [Education as a form of intentional civilization. A penal ‘civi­liz­ing offensive’ during the interbellum]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15-1(1988)108-130
 
 
Peter Reinhart GLEICHMANN 1982
            ‘Veranderingen in het beheer van woonhuizen’,
            [Changes in the management of dwellings]
            25-63 in: L. Deben & J. van der Weiden, Sociologie en gebouwde omgeving. Deventer 1982. Prior German version: ‘Wandlungen im Verwalten von Wohnhäusern’, 65-87 in: L. Niethammer (ed), Wohnen im Wandel. Beiträge zur Geschichte des Alltags in der bürger­lichen Gesellschaft. Wuppertal 1979: Peter Hammer Vlg.
 
 
Paul KAPTEYN 1988
            ‘In “de jungle”. Over de integratie van een asociale buurt’,
            [In the inner city jungle: On the social integration of an anti­social neighbourhood]
            Tijdschrift voor Andragologie 17-3(1988)139-155
 
 
Bernard KRUITHOF 1980
            ‘De deugdzame natie. Het burgerlijk beschavingsoffensief van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen tussen 1784 en 1860’,
            [The virtous nation. The bourgeois civilizing offensive of the Dutch Society for the Public Benefit, 1784-1860]
            22-37 in J29. Reprinted in I18: [1st ed] 363-377 [2nd ed] 371-385 [cf G16+]
 
 
Anneke van OTTERLOO 1985
            ‘Voedzaam, smakelijk en gezond. Kookleraressen en pogingen tot verbetering van eetgewoonten tussen 1880 en 1940’,
            [Nutritious, tasty and healthy: Cookery teachers and attempts to improve eating habits [in the Netherlands] between 1880 and 1940]
            Sociologisch Tijdschrift 12-3(1985)495-542
 
 
Herman PLEIJ 1988
            De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd.
            [The snowmen of 1511. Literature and urban culture [in the Low Countries] between the Middle Ages and the modern era]
            Amsterdam/Leuven 1988: Meulenhoff/Kritak 439pp
 
 
Ali de REGT 1977
            ‘Arbeidersgezinnen en industrialisatie: ontwikkelingen in Neder­land 1880-1918’,
            [Working-class families and industrialization: Developments in the Netherlands, 1880-1918]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 4-1(1977)3-27. See also G14
+ Part comment by Ulla Jansz, ‘Gemeentelijk koken en wassen in Amsterdam 1915-1939’ (Municipal facilities for cooking and doing the laundry in Amster­dam, 1915-1939), Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 7-4(1981)501-523, with 524-532 rep­ly from De Regt
 
 
Ali de REGT 1979
            ‘Woningopzichteressen: een mislukt professiona­lise­rings­proces’,
            [Lady rent-collectors: A professionalization process that failed]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6-3(1979)418-448. See also G14
 
 
Ali de REGT 1981
            ‘Ontoelaatbare gezinnen. Over het ontstaan van onmaatschappelijk­heid’,
            [‘Unacceptable families: On the origins of social maladjustment’]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 7-4(1981)391-432. See also G14. English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 18-2(1982)129-156:
 
 
Ali de REGT 1982a
            ‘Armenzorg en disciplinering’,
            [Poor relief and the enforcement of discipline]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8-4(1982)636-659 [cf C45]. See also G14
 
 
Ali de REGT 1983
            ‘Verzorging; Beschaving of disciplinering?’
            [State provision of care: A civilizing process or enforcement of discipline?]
            Verzorging [Uitgave van de vakgroep Verzorgingssociologie, Uni­ver­siteit van Amsterdam] 1-2(1983)32-37. See also G14
 
 
Ali de REGT 1984
            Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Neder­land 1870-1940. Een historisch-sociologische studie.
            [Working-class families and efforts to civilize workers in the Netherlands, 1870-1940. An historical-sociological study]
            Amsterdam/Meppel 19841, 19863: Boom 330pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
[Chapter II (17-49): ‘De vorming van een stedelijk-industriële arbeiders­klas­se’ (The formation of an urban-industrial working class) is reprinted in B30‑Reader: 7-31]
+ Comment by Ton Korver, ‘De beheerste klasse’ (The controlled class), Sociologische Gids 32-3(1985)218-231
 
 
Ali de REGT 1986
            ‘Onmaatschappelijke gezinnen: over het verdwijnen van een catego­rie’,
            [Antisocial families: On the disappearance of a stigmatizing label]
            133-154 in: J.W. de Beus & J.A.A. van Doorn (eds), De geconstru­eerde samenleving. Meppel/Amsterdam 1986: Boom (= Book issue of Beleid en Maatschappij 13-6/7[1986])
 
 
Hugo RÖLING 1982a
            ‘Adviezen over seksuele problemen. Een bron voor de geschiedenis van het burgerlijk beschavingsoffensief’,
            [Advice on sexual problems: A source for the history of the bour­geois civilizing offensive]
            138-155 in : Monica Damen et al.(eds), Geschiedenis, psychologie, mentaliteit. (Clio op de divan): Negen discussiebijdragen [voor­gedragen op het Skript-congres over ‘Geschiedenis en psycholo­gie’, Amsterdam 4-5 maart 1982] (His­tory, Psychology, and Men­tality: Nine congress papers on the relation of history and psychology). With an introduction by Jan Willem Tellegen. Amster­dam 1982: Uitgeverij Skript
+ Comment by Birgit Meyer: ‘Weten moet geweten worden. De sexuele voorlichting van de Nieuw-Malthusiaanse Bond van 1881-1900’ (On the effects of sex education by the New-Malthusian Society, 1881-1900), Skript 9-4(1987)273-285
 
 
Kitty VERRIPS-ROUKENS 1987a
            ‘Lokale elites en beschavingsoffensieven: Langbroek 1870-1920’,
            [Local elites and civilizing offensives in the village of Lang­broek, 1870-1920]
            165-181 in: W.E.A. van Beek et al.(eds), Sociologisch en antro­pologisch jaarboek 1987. Deventer 1987: Van Loghum Slaterus
 
 
Kitty VERRIPS-ROUKENS 1987b
            ‘Noblemen, Farmers, and Labourers. A Civilizing Offensive in a Dutch Village’,
            The Netherlands’ Journal of Sociology 23-1(1987)3-16
 
prev page     next page