SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 2: CIVILIZING PROCESSES
 
[I: CHILDREN AND PARENTS, YOUTH AND EDUCATION]
 
 
Imbke BEHNKEN, Manuela du BOIS - REYMOND & Jürgen ZINNECKER 1988
            ‘Verhäuslichung von Kindheit in 20. Jahrhundert im interkulturel­len Vergleich’,
            [Privatization of children’s living space in the 20th century: An intercultural com­parison]
            41-62 in: A. Schmidt & A. Sywottek (eds), Massenwohnung und Eigenheim. Wohnungsbau und Wohnen in der Großstadt seit dem Ersten Welt­krieg. Frankfurt/New York 1988: Campus. See also I04
 
 
Imbke BEHNKEN, Manuela du BOIS - REYMOND & Jürgen ZINNECKER 1989a
            ‘Lebensräume von Kindern im Prozeß der Modernisierung. Wies­badener und Leidener Arbeiterkindheiten um 1900’,
            [Living space of children in the process of modernization: Work­ing-class childhood in Wiesbaden (GFR) and Leiden (The Nether­lands) around 1900]
            192-221 in: G. Trommsdorff (ed), Sozialisa­tion im Kulturver­gleich (Socialization interculturally compared). Stuttgart 1989: Enke Verlag. See also I04
 
 
Imbke BEHNKEN, Manuela du BOIS - REYMOND & Jürgen ZINNECKER 1989b
            Stadtgeschichte als Kindheitsgeschichte. Lebensräume von Groß­stadtkindern in Deutschland und Holland um 1900.
            [Urban history as history of childhood. Social life space of city children in Germany and the Netherlands around 1900]
            Opladen 1989: Leske & Budrich 441pp
 
 
Manuela du BOIS - REYMOND & Agnes JONKER 1988a
            ‘The City’s Public Space and Urban Childhood’,
            43-57 in: L. Heerma van Voss & F. van Holthoon (eds), Working Class and Popular Culture. Amsterdam 1988: Stichting Beheer IISG
 
 
Manuela du BOIS - REYMOND & Agnes JONKER 1988b
            ‘Relaties in het gezin tussen ouders en kinderen 1900-1930. Een oral history-onderzoek in Leiden’,
            [Family relations between parents and children, 1900-1930. An oral historical study in Leiden]
            Comenius #30 [8-2](1988)175-207
 
 
Christien BRINKGREVE 1986b
            ‘Ouderschap in verandering’,
            [Changing parenthood]
            5-13 in: M.-L. Den Brandt et al.(eds), Ouderschap in verander­ing. Lisse 1986: Swets & Zeitlinger (= Postacademisch Onderwijs So­ciale Wetenschap­pen #4)
 
 
Lily E. van RIJSWIJK - CLERKX 1981
            Moeders, kinderen en kinderopvang. Veranderingen in de kinderop­vang in Nederland.
            [Mothers, children and day care. Changes in day care in the Nether­lands]
            Nijmegen 1981: Socialistische Uitgeverij Nijmegen 501pp
 
 
Lily E. CLERKX 1984a
            ‘De Kinderjuffrouw. Opvoedster en dienstbode tussen ouders en kinderen’,
            [The nanny: Educator and servant between parents and children]
            Sociologisch Tijdschrift 10-4(1984)671-715
 
 
Mayke de JONG 1981
            ‘Claustrum versus saeculum. Opvoeding en affectbeheersing in een Karolingische kloostergemeenschap’,
            [Claustrum versus saeculum: Education and affect control in a Carolingian monastic community]
            46-54 in N21
 
 
Simon de JONG 1980
            Onderwijs en civilisatieprocessen: een Historisch-Sociologische Studie, meer in het bijzonder van Onderwijs en Sociale Ver­andering in Tunesië.
            [Education and civilizing processes: An historical-sociological study, particularly concerned with education and social change in Tunisia]
            Rotterdam 1980: Erasmus Universiteit 576pp
(= Doctoral dissertation, Erasmus University Rotterdam)
 
 
Simon de JONG 1985
            L’Expansion des Systèmes d’Enseignement dans les États Islamiques Anciens et les Processes de Civilisation et de Transformation Rurales.
            [Expansion of educational systems in the ancient Islamic states and the processes of civilization and rural transformation]
            The Hague 1985: CESO (= Verhandeling #37) 36pp
 
 
Paul KAPTEYN 1984
            ‘“Een geintje, meester”: over veranderende gezagsverhoudingen op een LTS’,
            [‘Just a joke, Sir’: On changes in authority at a Junior Technical School]
            Jeugd en Samenleving 14-1(1984)4-37 [cf C45]. Reprinted in I15:11-59
 
 
Paul KAPTEYN 1985a
            ‘“Een goede opvoeding geeft ook problemen”: over gezagsveran­derin­gen tussen ouderen en jongeren’,
            [‘Even a good education gives rise to problems: The changes in authority between parents and children’]
            Concilium Internationaal tijdschrift voor theologie (Special issue in the sociology of religion ‘Youth without future?’) 21-5(1985)33-43 [in the Dutch edition; the journal is published in eight languages]. Title in the English edition:
 
 
Paul KAPTEYN 1985b
            In de speeltuin Nederland. Over gezagsveranderingen tussen oude­ren en jongeren.
            [In the playground of the Netherlands: On changes in relations of authority between older and younger people]
            Amsterdam 1985: De Arbeiderspers 190pp
+ Review by J.S. van Hessen, ‘Jeugd in Nederland’ (Youth in the Netherlands), Sociologisch Tijdschrift 14-3(1987)513-515
 
 
Toine de KEYSER 1985
            Afstand en intimiteit. Sociologische beschouwingen.
            [Distance and intimacy. Sociological essays]
            With ‘Ten geleide’ (Preface) by Bart van Heerik­huizen
Amster­dam 1985: Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Univer­siteit van Amsterdam
Includes reprints of articles on education: ‘Over nabijheid en afstand in de opvoeding’, 42-68 [Sociologisch Tijdschrift 9-1(1982)41-74], ‘Over onzichtbare opvoeding in het onderwijs’, 13-41 [De Gids 145-3/4(1982)217-234], and posthumous publication of a research note on changing behaviour of partygoers, ‘Par­tijen, fuiven en feesten’, 117-126
 
 
Bernard KRUITHOF 1982
            ‘Continuïteit in opvoedingsadviezen in protestants Nederland van de 17e tot de 19e eeuw’,
            [Styles and continuities in the Dutch Protestant tradition of child-rearing: An analysis of manners literature and advice books, 1625-1844]
            Sociologisch Tijdschrift 9-3(1982)476-492
Prior version: ‘Opvoedingsadviezen van Cats tot Beets. Continuï­teit en verscheidenheid’, 169-179 in Onderwijs en opvoeding in de achttiende eeuw. Amsterdam/Maarssen 1982: APA - Holland Univer­sity Press
 
 
Bernard KRUITHOF, Jan NOORDMAN & Piet de ROOY (eds) 1982
            Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Inleiding Bronnen Onder­zoek.
            [History of child-rearing and education. Introduction - Sources - Research]
            Nijmegen 19821 (rev.ed.19832, 19853): Socialistische Uit­geverij Nijmegen (= Sunschrift #198) 439pp (+ ..pp)
[includes A21, G06, I21, I24, I27, I28, L14]
+ Reviews by 1) Henk Kleijer, Mens en Maatschappij 58-2(1983)191-194
2) Nelleke Bakker: ‘Historische pedagogiek en civilisa­tietheorie’ (Historical pedagogics and the theory of the civilizing process), Sociologisch Tijdschrift 9-4(1983)722-727
 
 
Bernard KRUITHOF & Piet de ROOY 1987
            ‘Liefde en plichtsbesef. De kinderbescherming in Nederland rond 1900’,
            [Love and duty. Child protection in the Netherlands around 1900]
            Sociologisch Tijdschrift 13-4(1987)637-668 [cf L23]
 
 
Elisabeth LISSENBERG 1979
            Kinderen spreken recht. Een onderzoek naar denkbeelden van kinde­ren over misdaad en straf.
            [Children’s jurisprudence. A study of children’s ideas on crime and punishment]
            Alphen a/d Rijn 1979: Samsom 275pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
 
 
Ernst MULDER 1982
            ‘Elias en opvoeding’,
            [Elias on child-rearing]
            23-27 in I18
 
 
Luuc OLNON 1986
            Van bewaking naar bescherming: De zorg voor misdadige en verwaar­loosde kinderen gedurende de negentiende eeuw.
            [From guarding to protection: Taking care of criminal and aban­doned children during the nineteenth century]
            With a Foreword by P. Kapteyn. Amsterdam 1986: Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Univer­siteit van Amsterdam 129pp
 
 
Marion de RAS 1988
            Körper, Eros und weibliche Kultur. Mädchen im Wandervogel und in der Bündischen Jugend 1900-1933.
            [Body, Eros and female culture. Girls in the German youth movement Der Wandervogel and the Bündische Jugend 1900-1933]
            Pfaffenweiler 1988: Centaurus Verlagsgesellschaft 276pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
 
 
Ali de REGT 1978
            ‘De vorming van een opvoedingstraditie; arbeiderskinderen rond 1900’,
            [The formation of a working-class pedagogic tradition around 1900]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 5-1(1978)37-61. Reprinted in I18 [2nd ed]: 394-409. See also G14
 
 
Ali de REGT 1987
            ‘Geld en gevoel. Enkele opmerkingen over financiële afhankelijk­heden tussen familieleden’,
            [Money and feelings. Some remarks on financial interdependencies between relatives]
            Sociologisch Tijdschrift 13-4(1987)796-818 [cf L23]
 
 
Ali de REGT 1988
            ‘Geld in intieme relaties. Afhankelijkheden tussen studenten en hun ouders’,
            [Money in family relationships: Interdependencies between students and their parents]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15-3(1988)377-413
 
 
Hugo RÖLING 1982b
            ‘Gezinsgeschiedenis en gezinsideologie’,
            [History and ideology of the family]
            37-65 in I18 [2nd ed]
 
 
Piet de ROOY 1982b
            ‘Kinderbescherming in Nederland’,
            [Child protection in the Netherlands]
            105-126 in I18 [2nd ed]
 
 
Pieter SPIERENBURG 1984a
            ‘Het gezinsideaal in kinderboeken rond 1800’,
            [The ideal family in children’s books around 1800]
            50-63 in: J. Spoelder et al.(eds), Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet, 1859-1984. Leiden 1984: Brill
 
 
Bram van STOLK & Jos FRENKEN 1986
            ‘“Als kind met de kinderen”; een netwerk van incestueuze en pedo­seksuele verhoudingen’,
            [‘One of the children’: A network of incestuous and paedosexual relations]
            Maandblad Geestelijke volksgezondheid 41-7/8(1986)691-724. Re­print­ed 193-228 in: C.A.L. Hoogduin et al.(eds), Jaarboek voor psychia­trie en psycho­therapie 1987-1988. Deventer 1988: Van Loghum Slaterus
German translation: ‘Inzest - Eine Netzwerkstudie’, Recht und Psychiatrie 5-1(1987)6-13
+ Comments by 1) Jolan van Herwaarden and 2) Marjan Bonink & Eelco Damen, with replies from the editor-in-chief and the authors, Maandblad Geestelijke volksgezondheid 41-11(1986)1140-1146
 
 
Barbara WIEMANN 1988
            ‘Opkomst en neergang van de ongehuwde-moederzorg in Nederland (1880-1985)’,
            [Rise and decline of the care‑system for unmarried mothers in the Netherlands (1880-1985)]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (Special issue Women’s Stu­dies: ‘Dilem­ma’s in vrouwenlevens’ [Dilemmas in women’s lives]) 15-2(1988)337-368
 
 
Cas WOUTERS 1972
            ‘On Youth and Student Protest’,
            197-205 in Transactions of the Seventh World Congress of Sociol­ogy (Varna, Sept. 1970) Vol.3, Sofia 1972: International Socio­logical Association
 
prev page     next page