SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 3: STATE FORMATION AND RELATED PROCES­SES
 
[L: SOCIOGENESIS AND DEVELOPMENT OF THE WELFARE STATE]
 
Rineke van DAALEN 1979
            ‘Ongewenste ontmoetingen in de Amsterdamse tram. Klachten aan de Gemeente Tram Amsterdam in het begin van de twintigste eeuw’,
            [Unwanted encounters in Amsterdam trams: Complaints to the Amster­dam Municipal Tramways at the beginning of the twentieth cen­tury]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6-3(1979)449-472 [see also L07]
 
 
Rineke van DAALEN 1981
            ‘Het begin van de Amsterdamse zuigelingen­zorg: medicalisering en verstatelijking’,
            [‘The Start of Infant Health Care in Amsterdam: Medicalization and the Role of the State’]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8-3(1981)461-498
English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 21-2(1985)126-139:
 
 
Rineke van DAALEN 1982
            ‘Van moederschapsbescherming tot ouderschapsverlof’,
            [From measures protecting motherhood to parental maternity leave]
            Gezondheid en samenleving 3-2(1982)96-103
 
 
Rineke van DAALEN 1983
            ‘Openbare hygiëne en privé-problemen: het ontstaan van de Amster­damse gezondheidszorg’,
            [Public hygiene and private problems: The genesis of public health-care in Amsterdam]
            Sociologisch Tijdschrift 9-4(1983)568-605 [see also L07]
 
 
Rineke van DAALEN 1985a
            ‘Nauwbehuisd en dichtbevolkt. Gemeentelijke voorzieningen en klachten uit de burgerij’,
            [Cramped together and densely housed: Municipal facilities and citizens’ complaints]
            Sociologisch Tijdschrift 12-2(1985)274-307 [see also L07]
 
 
Rineke van DAALEN 1985b
            ‘Verzorgingsinstellingen’,
            [Welfare institutions]
            305-337 in B35
 
 
Rineke van DAALEN 1987a
            Klaagbrieven en gemeentelijk ingrijpen. Amsterdam 1865-1920.
            [Public complaints and government intervention. Letters to the municipal authorities of Amsterdam, 1865-1920]
            Amsterdam 1987: Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Univer­siteit van Amsterdam 208pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam) [includes sub­stance of preliminary publica­tions L01, L04-05. For a summary, see L08]
+ Review by Ph.A. Idenburg, Sociologische Gids 35-4(1988)295-296
 
 
Rineke van DAALEN 1988b
            ‘Public complaints and government intervention. Letters to the municipal authorities of Amsterdam, 1865-1920’,
            The Netherlands’ Journal of Sociology 24-2(1988)83-97
 
 
Elsbeth KALFF 1987a
            ‘Honorabele particulieren als voorposten van de staat. Zorg om ongezonde woningen in Parijs, 1850-1880’,
            [Honourable citizens as a spearhead of the state. Concern for insalubrious dwellings in Paris, 1850-1880]
            Sociologisch Tijdschrift 13-4(1987)751-795 [cf L23]
 
 
Elsbeth KALFF 1987b
            ‘La sensibilisation à l’hygiène, Paris 1850-1880. La loi sur les logements insalubres’,
            [Sensitization to hygiene, Paris 1850-1880. The Insalubrious Dwellings Act (1850)]
            Les Annales de la Recherche Urbaine (Special issue ‘La ville et ses logements’) #33 (mars-avril 1987)97-104
 
 
Tessa LOS 1985
            ‘Ouderparticipatie. Formalisering van relaties tussen school en huis als onderdeel van toenemende verstatelijking’,
            [Participation of parents in the educational system: Formalizing parent-school relations as an aspect of increasing state func­tions]
            129-169 in: H. Kleijer & G. Tillekens (eds), Individualisering en vermaatschappelijking. Aanzetten tot een theorie van de school (Individualization and collectivization: Towards a theory of the school). Amsterdam 1985: SISWO (= Siswo-publicatie #307)
 
 
Tessa LOS 1987
            ‘Opvoeding en onderwijs “in het Algemeen Belang”; veranderingen in de publieke opinie bij het ontstaan van een nationale staat’,
            [Education ‘for the common good’: changing public opinion in the context of nation-state formation]
            Sociologisch Tijdschrift 13-4(1987)726-750 [cf L23]
 
 
Ali de REGT 1985
            ‘Onderhoudsplicht en verhaal van steun 1912-1965’,
            [Maintenance obligations and the recovery of dole costs, 1912-1965]
            Sociologisch Tijdschrift 12-3(1985)405-445
 
 
Piet de ROOY 1982a
            ‘Armenzorg in Nederland’,
            [Poor relief in the Netherlands]
            96-104 in I18 [2nd ed]
 
 
Bram van STOLK & Cas WOUTERS 1982
            ‘De gemoedsrust van de verzorgingsstaat’,
            [The equanimity of the welfare state]
            Maandblad Geestelijke volksgezondheid 37-6(1982)599-612 [cf C45]
German transla­tion: ‘Die Gemütsruhe des Wohlfahrtsstaates’ in D04:242-260 (+ summary in B23:585-590)
+ Comments by 1) J. Bensing, ibid. 37-7/8(1982)807-810, with 810-812 authors’ reply
2) C. Nuyten, for the preven­tion team of S.J.P. Dercksen Centrum in Amster­dam, ibid. 37-10(1982)1075-1077, with 1077 authors’ reply
 
 
Abram de SWAAN 1976
            ‘De mens is de mens een zorg. Over verstatelijking van verzor­gingsarrangementen’,
            [Man is a worry unto man. On the collectivization of national provision for care]
            De Gids 139-1/2(1976)35-47. Reprinted in L17:31-50
 
 
Abram de SWAAN 1982c
            De mens is de mens een zorg. Opstellen 1971-1981.
            [Man is a worry unto man. Essays 1971-1981]
            Amsterdam 1982 (258pp), revised ed. 1983 (252 pp), 19864: Meulen­hoff [includes E09, K46, L16, R30, R36-37 et al.]
+ Review by J.A.A. van Doorn, ‘Over de sociologie van Elias bij De Swaan’ (On De Swaan’s Eliasian sociology), Sociologisch Tijd­schrift 9‑4(1983)647‑667 [cf C15 and L23+]
 
 
Abram de SWAAN 1984b
            ‘Nood en deugd: over altruïsme en collectieve actie’,
            [Distress and virtue. On altruism and collective action]
            (= 4e Prof H.C. Duijkerlezing/ 4th Public address in the com­memora­tion of Prof H.C. Duijker, Amsterdam, March 23 1984)
De Gids 147-3(1984)139-151. Also published separately, Deventer 1984: Van Loghum Slate­rus
 
 
Abram de SWAAN 1985b
            ‘Prealabele notities over de sociogenese van de verzorgings­staat’,
            [Preliminary notes on the sociogenesis of the welfare state]
            218-232 in: A. B. Berends et al.(eds), Sociologisch jaarboek 1985. Deventer 1985: Van Loghum Slaterus
 
 
Abram de SWAAN 1986a
            ‘From charitable feeling to social consciousness’,
            131-146 in: A.J.M. van Weers (ed), l’État-providence: Un débat philosophique. Maastricht 1986: Presses Interuniversitaires Européennes
 
 
Abram de SWAAN 1986b
            ‘Workers’ and Clients’ Mutualism Compared: Perspectives From the Past in the Development of the Welfare State’,
            Government and Opposition 21-1(1986)36-55
 
 
Abram de SWAAN 1987a
            ‘Armenzorg als collectieve actie. Naar een sociogenetisch para­digma van het collectiviseringsproces’,
            [Poor relief as collective action. Towards a sociogenetic paradigm of the collectivizing process]
            103-132 in: P.K. Keizer & J. Soeters (eds), Economie, Sociologie en Psychologie. Visies op integratie. Assen/Maastricht 1987: Van Gorcum
 
 
Abram de SWAAN 1987c
            ‘The sociogenesis of the welfare state: By way of introduc­tion’,
            Introduction to Special issue on ‘State Formation and Caring Arrange­ments’, Socio­logisch Tijd­schrift 13-4(1987)579-596
(This issue ‘Staat en Verzor­ging’ [ibid. 575-829, guest editor A. de Regt] is made up of contribu­tions from members of a research group at the Univer­sity of Amster­dam, chaired by the author [see I19, I25, L09, L12, R11, R16])
French version: ‘Intro­duction à une sociogénèse de l’État-Provi­dence’, MSH Informa­tions, Bulletin de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme #57 (2me trimestre 1988)17-22
+ Report by Bernard Kruithof & Kitty Verrips of an open discus­sion on this issue and on Figura­tional Sociology (with C. Schuyt, J.A.A. van Doorn [cf C15, L17+] et al.) in the Amsterdam Post­graduate In­stitute for Sociology: ‘De Andere Gelegen­heid: Over “Staat en Verzorg­ing”‘, Sociologisch Tijdschrift 14-3(1987)493-510
 
 
Abram de SWAAN 1988b
            In Care of the State. Health Care, Education and Welfare in Europe and the USA in the Modern Era.
            Cambridge/New York 1988: Polity Press/Oxford U.P. 339pp
Dutch translation (by Herman Hendriks and rev. by Abram de Swaan): Zorg en de staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europa en de Verenigde Staten in de nieuwe tijd. Amsterdam 1989: Bert Bakker 340pp
 
 
Abram de SWAAN 1988c
            ‘Aantekeningen uit het ondergrondse. Over de stedelijke water­huishouding in de negentiende eeuw’,
            [Notes from the underground. On municipal water management in the nineteenth century]
            Tijdschrift voor geschiedenis 101-3(1988)337-351
 
 
Abram de SWAAN 1989b
            The Management of Normality. Critical Essays in Health and Wel­fare.
            (forth­coming) London/New York 1989: Routledge & Kegan Paul
[in­cludes (the English versions of) E09/10, O36, R30, R32-33, R36-38]
 
 
Ineke TEIJMANT 1988
            ‘Grondeigendom in ons cultuurpatroon’,
            [Landed property in Dutch culture]
            Sociologische Gids 35-5(1988)302-319
 
prev page     next page