SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 3: STATE FORMATION AND RELATED PROCES­SES
 
[M: TRANSFORMATIONS OF RURAL SOCIETIES]
 
Ineke BAAS - HOFFSCHULTE 1983
            ‘Twentse bruiloften: feestroes van nuchtere mensen. Een inter­pretatie van veranderende vormen en normen’,
            [Sober people in high spirits: Changing forms and norms at wedding celebrations in the Twente region from about 1850]
            200-229 in M08
 
 
Ineke BAAS - HOFFSCHULTE 1984
            ‘Van boeren, burgers en baronnen. Een sociologische interpretatie van de Twentse mentaliteit’,
            [Peasants, burghers and barons: A sociological interpretation of mentality in the Twente region]
            Skript - Historisch tijdschrift (Special issue on ‘History and Sociology’) 6-2(1984)140-151+162
 
 
Mart BAX & Aad NIEUWENHUIS 1980
            ‘Boerenemancipatie in Brabant: Vergruizing van een beeld’,
            [‘Peasant Emancipation in the Roman Catholic South of the Nether­lands: The Shattering of a Tableau Vivant’]
            Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (#18) 6-2(1980)163-180 [cf B10]
English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 18-1(1982)25-45:
 
 
Anton BLOK 1972c
            ‘Reflections on City-Hinterland Relations in Mediterranean Euro­pe’,
            Sociologische Gids 19-2(1972)116-125
 
 
Henk DRIESSEN 1981
            Agro-town and Urban Ethos in Andalusia.
            Nijmegen 1981: Centrale Reprografie KUN 271pp
(= Doctoral dissertation, Catholic University of Nijmegen)
 
 
J.L. de JAGER 1981
            Volksgebruiken in Nederland: een nieuwe kijk op tradities.
            [Folkways in the Netherlands: A new perspective on traditions]
            Utrecht/Antwerpen 1981: Het Spectrum 160pp
 
 
René JAGERS 1982b
            De Zwarte Ruiter. Een Oostbrabantse bandiet 1945-1957.
            [The Black Rider: An anthropological biography of a modern bandit in eastern Brabant [Dutch pro­vince], 1945-1957 ]
            Amsterdam 1982: Bert Bakker 110pp
 
 
Adrianus KOSTER, Yme KUIPER & Jojada VERRIPS (eds) 1983
            Feest en ritueel in Europa. Antropologische essays.
            [Festivities and ritual in Europe. Anthropological essays]
            Amsterdam 1983: VU Boekhandel/Uitgeverij (= Antropologische Studies VU #7) 376pp [includes C42, M01, M09, M16, N02, O08]
 
 
Peter MEURKENS 1983
            ‘Feesten in het oude Kempenland’,
            [Festivities in old Kempenland (southern part of the Dutch prov­ince of North Brabant)]
            158-175 in M08
 
 
Peter MEURKENS 1985
            Bevolking, economie en cultuur van het oude Kempenland. De dyna­miek van de Brabantse plattelandssamenleving.
            [Population, economy and culture of old Kempenland. The dynamics of Brabantine rural society]
            Bergeijk 1985: Stichting Eicha 226pp
(= Slightly revised doctoral disser­tation, Catholic Univer­sity of Nijmegen 1984: Sociale verandering in het Oude Kempenland (1840-1910). Demogra­fie, economie en cultuur van een pre-indus­triële samenlev­ing (Social change in Old Kempen­land [1840-1910]. Demo­graphy, economy and culture of a pre-in­dustrial society)
+ Reviews by 1) P.M.M. Klep, Tijd­schrift voor Geschiedenis 100-4(1987)631-632
2) Yme Kuiper, Antropologische verkenningen 6-3(1987)44-46
3) Piet de Rooy, Bijdragen en mededelingen betreffende de ge­schiedenis der Nederlan­den 103-1(1988)72-73
 
 
Helle SNELL 1981
            ‘De mensen van Wannilow. Paternalisme en dienstbaarheid op een Deens landgoed omstreeks 1950’,
            [The people of Wannilow. Paternalism and servitude on a Danish country estate about 1950]
            178-196 in N21
 
 
Jojada VERRIPS 1977/78
            En boven de polder de hemel. Een antropologische studie van een Nederlands dorp 1850-1971.
            [And on the polder the sky. An anthropological study of a Dutch village, 1850-1971]
            Groningen 1978: Wolters-Noordhoff ix + 302pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam 1977)
 
 
Kitty VERRIPS - ROUKENS 1980
            ‘Pachtrelaties en patronage: machtsbalansen op een Sallands landgoed’,
            [Tenant farming and patronage: Power balances on a rural estate in the eastern Netherlands]
            Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (#18) 6-2(1980)139-161 [cf B10]
 
 
Kitty VERRIPS - ROUKENS 1982
            Over heren en boeren. Een Sallands landgoed 1800-1977.
            [Lords and peasants on a rural estate in the eastern Netherlands, 1800-1977]
            Den Haag 1982: Martinus Nijhoff 237pp
+ Reviews by 1) Willem Velema, ‘De machtsbalans tussen geschiede­nis en antropologie’, Intermediair 18-38(Sept.24 1982)31-33
2) Dick van den Bosch, Sociolo­gisch Tijdschrift 9-4(1983)727-731
3) Peter Meurkens, Sociologische Gids 30-5(1983)406-407
 
 
Anton WICHERS 1965
            De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwording van de ‘overherigheid’.
            [Old peasant culture [Varieties and developments in the Nether­lands]]
            Assen 1965: Van Gorcum 285pp
(= Doctoral dissertation, University of Rotterdam)
 
 
Gerrit WILDENBEEST 1982
            ‘Boerenbruiloften en Scholtenbals. Opmerkingen over gelijkheid en ongelijkheid in Achterhoekse rituelen’,
            [Peasant weddings and Scholtenbals. Observations on equality and inequality in rituals in the Achterhoek (region in eastern Nether­lands)]
            Sociologisch Tijdschrift 9-3(1982)383-407. Reprinted in M08:230-252
 
 
Gerrit WILDENBEEST 1983
            De Winterswijkse Scholten: Opkomst, bloei en neergang. Een antro­pologische speurtocht naar het fatum van een agrarische elite.
            [Rise, zenith and decline of an agrarian elite: An anthropological enquiry into the fate of the Scholten of Winterswijk [eastern Netherlands]]
            Amsterdam 1983, 19853: VU-Boekhandel/Uitgeverij (= Antropolo­gische Studies VU #4) 233pp
 
 
Gerrit WILDENBEEST 1986
            ‘Van Quanselbier naar Oranjebitter. Over de ontwikkeling van publieke feesten in de Achterhoek’,
            [The development of festivals in the Achterhoek [region in eastern Netherlands]]
            Sociologisch Tijdschrift 13-1(1986)49-83
 
 
Gerrit WILDENBEEST 1988
            ‘“Met de tijd meegaan” - over tijd en tijdsritmen ten platte­lande’,
            [‘“Keeping up with the times”: Time and its rhythms in the coun­try­side’]
            Sociologisch Tijdschrift 14-4(1988)561-591
English translation in The Netherlands’ Journal of Sociology 24-2(1988)132-145:
 
 
Gerrit WILDENBEEST 1989
            ‘Recent Farmers’ Protest in a Dutch Municipality: The Legacy of the Past’,
            in: J. Boissevain & J. Verrips (eds), Dutch Dilemmas: Anthropolo­gists Look at the Nether­lands. Assen 1989: Van Gorcum
 
prev page     next page