SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 3: STATE FORMATION AND RELATED PROCES­SES
 
[N: RELIGIOUS REGIMES AND HISTORY OF MENTALITIES]
 
 
Mart BAX 1982
            ‘“Wie tegen de kerk piest wordt zelf nat”: over uit­breiding en intensivering van het clericale regime in Noord-Brabant’,
            [On the extension and intensification of the clerical regime in Dutch Brabant [southern Netherlands]]
            Antro­pologische Verkenningen 1-2(1982)20-58
 
 
Mart BAX 1983a
            ‘Ritualisering en versobering in een Brabantse dorpsparo­chie’,
            [Ritualization and austerity in a Brabantine village parish]
            133-157 in M08. Also publi­shed [under misleading main title] as ‘Schisma in een parochie. Ritualisering en versobering in een Brabants dorp’, Intermediair 19-13(1983)21-31
 
 
Mart BAX 1983b
            ‘“Us” Catholics and “Them” Catholics in Dutch Brabant: The Dia­lec­tics of a Religious Factional Process’,
            Anthropological Quarterly 56-4(1983)167-178
 
 
Mart BAX 1984
            ‘“Officieel geloof” en “volksgeloof” in Noord-Brabant; veran­derin­gen in opvattingen en gedragingen als uitdrukking van riva­liserende clericale regimes’,
            [‘Official’ and ‘popular’ faith in Dutch Brabant: Rivalry between clerical regimes and its reflection in changing beliefs and conduct]
            Sociologisch Tijdschrift 10-4(1984)621-647
 
 
Mart BAX 1985a
            ‘Religieuze regimes en staatsontwikkeling: Notities voor een figu­ratie­benadering’,
            [Religious regimes and state formation: Notes on religion in a figura­tional perspective]
            Sociologisch Tijdschrift 12-1(1985)22-47 [see also N11]
 
 
Mart BAX 1985b
            ‘Religious Infighting and the Formation of a Dominant Catholic Regime in Southern Dutch Society’,
            Social Compass 32-1(1985)57-72
 
 
Mart BAX 1985c
            ‘Popular Devotions, Power, and Religious Regimes in Catholic Dutch Brabant’,
 
            Ethnology 24-3(1985)215-227
 
 
Mart BAX 1985d
            Brabant - opnieuw missiegebied?
            [Dutch Brabant: Return to mission status?]
            Amsterdam 1985: VU-Boekhandel/Uitgeverij (= Antropologische Papers VU #3) 20pp [see also N13]
 
 
Mart BAX 1986a
            ‘Rebellion at the Lindenburgh; Southern Dutch Monastic Power Relations in a Developmental Perspective’,
            The Netherlands’ Journal of Sociology 22-2(1986)130-145
 
 
Mart BAX 1986b
            ‘Terug naar donkere tijden? Over het falen van een voorgeschreven kerkelijke orde in hedendaags ruraal Brabant’,
            [Back to dark ages? On the failure of an established ecclesiasti­cal order in contemporary Dutch rural Brabant ]
            119-135 in: Gerard Rooijakkers & Theo van der Zee (eds), Reli­gieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde practijk. Nijmegen 1986: Socialistische Uitgeverij Nijmegen
 
 
Mart BAX 1987a
            ‘Religious Regimes and State Formation: Towards a Research Per­spec­tive’,
            Anthropological Quarterly 60-1(1987)1-15
 
 
Mart BAX 1987b
            ‘Maria-verschijningen in Medjugorje. Rivaliserende religieuze regimes en staatsvorming’,
            [‘Marian Apparitions in Medjugorje. Rivalling Religious Regimes and State Formation in Yugoslavia’]
            Sociologisch Tijdschrift 14-2(1987)195-223
Revised English version forthcoming in Ethnology 28(1989):
 
 
Mart BAX 1988a
            ‘Return to Mission Status? Religious Reality and Priestly Percep­tion in Catholic Dutch Brabant’,
            Ethnologia Europaea 17(1988)73-79
 
 
Mart BAX 1988b
            Religieuze regimes in ontwikkeling. Verhulde vormen van macht en afhankelijkheid.
            [Religious regimes in development: Power and interdependencies in disguise]
            Hilversum 1988: Gooi & Sticht 128pp
 
 
Godfried van BENTHEM VAN DEN BERGH 1978a
            ‘De schuldvraag als oriëntatiemiddel’,
            [Attribution of blame as a means of orientation]
            De Gids 141-9/10(1978)638-660. Reprinted in K05:7-46
 
 
Kees BEVAART 1985
            ‘“Zag ieder onzer er Gods zegen maar in”. De ontwikkeling van een gereformeerd bolwerk in ‘s-Heerenland’,
            [‘Would that each of us considered it God’s blessing’: The devel­opment of a Reformed bulwark in a Dutch village ]
            143-179 in: J.C.H. Blom & C.J. Misset (eds), ‘Broeders, sluit U aan’. Amsterdam 1985: De Bataafsche Leeuw (= Hollandse Histori­sche Reeks #3)
 
 
Kees BEVAART 1986
            ‘De vijf families van ‘s-Heerenland’,
            [The five families of ‘s-Heerenland [On changing hegemony in a village figuration]]
            It Beaken [Tijdschrift van de Fryske Akademy] 48-3/4(1986)219-233
 
 
Kees BEVAART 1989
            Gelijkgezinden en gelijksoortigen. De ‘kleyne luyden’ van Zuid­land.
            [Faith and class among the Reformed ‘ordinary people’ in the vil­lage of Zuidland]
            [Main title is preliminary] Doctoral dissertation, Free Univer­sity of Amster­dam, forthcoming 1989
 
 
Anton BLOK 1981b
            ‘Rams and Billy-goats: A Key to the Mediterranean Code of Honour’,
            Man 16-3(1981)427-440. Reprinted in: Eric R. Wolf (ed), Religion, Power, and Protest in Local Communities: The Northern Shore of the Mediterranean. Berlin/New York/Amsterdam 1984: Mouton Publi­shers [Italian, Portuguese and German translations have been published also]
 
 
Dick van den BOSCH 1981
            ‘Ueber den Antiklerikalismus des Stadtadels in der Niederländis­chen Provinz Limburg im 19. Jahrhundert’,
            [On anti-clericalism among the urban nobility in the Dutch prov­ince of Limburg during the nineteenth century]
            789-793 in B28
 
 
Jan van BREMEN et al.(eds) [Cees Cruson, Helle Snell, Jojada Verrips, Ton Zwaan] 1981
            Facetten van mentaliteiten.
            [Aspects of mentalities]
            Special issue (third of three issues published) of Symposion - Tijdschrift voor maatschappijweten­schap 3-1/2(1981) 211pp
[includes C20, I10, M11, N23, N37, N38, O02, R05]
 
 
Henk DRIESSEN 1984
            ‘Religious Brotherhoods: Class and Politics in an Andalusian Town’,
 
            73-93 in: E.R. Wolf (ed), Religion, Power, and Protest in Local Communities: The Northern Shore of the Mediterranean. Berlin/New York/Amsterdam 1984: Mouton Publishers
 
 
Johan GOUDSBLOM 1981
            ‘Notities over mentaliteit en methode’,
            [Notes on mentality and method]
            20-34 in N21
 
 
Johan GOUDSBLOM 1985
            ‘Levensbeschouwing en sociologie’,
            [World-views and sociology [: On intellectual re­gimes]]
            Sociologisch Tijdschrift 12-1(1985)3-21. Reprinted as ‘Sociologie en levensbeschouwing’ in Q17:163-178
 
 
Willy JANSEN 1988
            ‘Het offensief tegen de Zusters van de Broederschap. Vrouwen in de Algerijnse islam’,
            [The attack on the Sisters of the Brotherhood. Women in Algerian Islam]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15-3(1988)507-527
 
 
Adrianus KOSTER 1981
            Prelates and Politicians in Malta: Changing Power-Balances Bet­ween Chuch and State in a Mediterranean Island Fortress (1530-1976).
            Vijfhuizen 1981, 298pp
(= Doctoral dissertation, Free University of Amsterdam)
+ Review by Loek Esmeijer, ‘Kerk en staat in een microkosmos’ (Church and state in microcosm), Sociologisch Tijdschrift 9-3(1982)527-532
 
 
Daniel MEIJERS 1986
            ‘De sociogenese van een orthodox-Joods regime in het achttiende-eeuwse Polen’,
            [Sociogenesis of an orthodox Jewish regime in eighteenth-century Poland]
            Sociologisch Tijdschrift 12-4(1986)618-640 [see also N28]
 
 
Daniel MEIJERS 1989
            De revolutie der vromen. Ontstaan en ontwikkeling van het chas­sidisme waarin is opgenomen het verslag van Reb Dan Isj‑Toms reis door de eeuwigheid.
            [The revolution of the pious: Origin and development of Hassidism (includes the report on Reb Dan Isj-Tom’s voyage through eter­nity)]
            Hilversum 1989: Gooi en Sticht, c. 280pp
(= Doctoral dissertation, Free University of Amsterdam)
 
 
Herman ROODENBURG 1981
            ‘Predestinatie en groepscharisma. Een sociologische verkenning van de conflicten tussen calvinisten en andere gelovigen in de Republiek, + 1580 - + 1650’,
            [Predestination and group charisma: A sociological exploration of the conflicts between Calvinists and other believers in the Dutch Republic, c. 1580-1650]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8-2(1981)254-284
 
 
Herman ROODENBURG 1982
            ‘Protestantse en katholieke askese. Gedragsvoorschriften bij contrareformatorische moralisten in de Republiek’,
            [Protestant and Catholic ascesis. Manners writings among counter-reformation moralists in the Dutch Repu­blic]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8-4(1982)612-635 [cf C45]
 
 
Pieter SPIERENBURG 1985c
            ‘Heksen, christendom en angst. Naar een theorie over de Europese heksenvervolgingen’,
            [Witches, Christianity, and fear. Towards a theory of the European witch-hunts]
            De Gids 148-9/10(1985)759-776 [see also N33]
 
 
Pieter SPIERENBURG 1987b
            ‘De omgekeerde wereld. Over volkscultuur en hiërarchie in preïn­dustrieel Europa’,
            [The world turned upside down. On popular culture and hierarchy in preindustrial Europe]
            De Gids 150-8(1987)696-708 [see also N33]
 
 
Pieter SPIERENBURG 1988b
            De verbroken betovering. Mentaliteitsgeschiedenis van preïndus­tri­eel Europa.
            [The broken charm. History of mentalités in preindustrial Europe]
            Hilversum 1988: Verloren 352pp
 
 
Elly TOUWEN - BOUWSMA 1988
            Staat, Islam en lokale leiders in West-Madura, Indonesië.
            [State, Islam, and local leaders in West Madura, Indonesia]
            Kampen 1988: Mondiss xix + 276pp
(= Doctoral dissertation, Free University of Amsterdam 1988)
 
 
Peter van der VEER 1987
            ‘De illusie van een oude beschaving’,
            [The illusion of an ancient civilization [: Ascetism and devotion among the Ramanandi monks of Northern India]]
            Sociologisch Tijdschrift 14-1(1987)62-83
 
 
Jojada VERRIPS 1980
            ‘De Genese van een Godsdienstige Beweging: Het Nieuwkerkse Werk’,
            [The genesis of a religious movement in a Dutch village]
            Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (#18) 6-2(1980)113-138 [cf B10]
 
 
Kitty VERRIPS - ROUKENS 1981
            ‘Mentaliteiten en machtsbalansen’,
            [‘Mentality and Power Balances in Salland [region in the eastern Netherlands]’]
            197-211 in N21
English version in: J. Boissevain & J. Verrips (eds), Dutch Dilem­mas: Anthropo­logists Look at the Netherlands. Assen 1989, Van Gorcum:
 
 
Anton WICHERS 1981
            ‘Mentaliteit als deel van de figuratie van samenlevingen’,
            [Mentality as part of societal configurations]
            169-177 in N21
 
prev page     next page