SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 4: VARIOUS RESEARCH AREAS
 
[O: ESTABLISHED AND OUTSIDERS: DYNAMICS OF SOCIAL STRATIFICATION]
 
 
Eva ABRAHAM - van der MARK 1985a
            ‘“Hierboven wonen twee gewone christenmensen”: verhalen over etnische minderheden’,
            [‘The people living upstairs are ordinary christian folk’. Stories about ethnic minorities]
            Sociologisch Tijdschrift 11-4(1985)593-622
 
 
Anton BLOK 1981a
            ‘Infame beroepen’,
            [Infamous occupations]
            104-128 in N21
 
 
Dick van den BOSCH 1979b
            ‘Aristocratische levensvormen’,
            [An aristocratic lifestyle in the Dutch province of Limburg]
            De Gids 142-5(1979)327-350
 
 
Dick van den BOSCH 1980a
            ‘De laatste eer aan de eerste stand. Aristocratische begra­fenis­rituelen in Limburg van de 18e tot de 20e eeuw’,
            [The last honours to the First Estate: Aristocratic funeral rites in the Dutch province of Limburg from the eighteenth to the twentieth century]
            Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis (#18) 6-2(1980)181-210 [cf B10]
 
 
Frank BOVENKERK, Kees BRUIN, Lodewijk BRUNT & Huib WOUTERS 1985
            Vreemd volk, gemengde gevoelens. Etnische verhoudingen in een grote stad.
            [Strange people, ambivalent feelings. Ethnic relationships in a big city]
            Meppel/Amsterdam 1985: Boom 332pp [includes O09]
 
 
Kees BRUIN 1980
            Een herenwereld ontleed. Over Amsterdamse oude en nieuwe elites in de tweede helft van de negen­tiende eeuw.
            [A gentlemen’s world dissected: On old and new elite groups in Amsterdam during the second half of the nineteenth century]
            Amsterdam 1980: Publika­tiereeks Sociologisch Instituut, Univer­siteit van Amsterdam 89pp
+ Review by D. van den Bosch, Sociologische Gids 28-6(1981)567-569
 
 
Kees BRUIN 1981
            ‘Kwesties van stand. Over de opname in de adelstand van Amster­damse patriciërs in de 19e eeuw’,
            [Matters of rank. On the admittance into the nobility of Amsterdam patricians in the nineteenth century]
            Sociologische Gids 28-2(1981)110-139
 
 
Kees BRUIN 1982
            ‘Een kroon op het werk? Een beschouwing over Koninklijke onder­scheidingen in Nederland’,
            [Deserving an accolade? A dissertation on royal decorations in the Netherlands]
            Maatstaf 30-6(1982)1-15. Reprinted in M08:323-345
 
 
Kees BRUIN 1985
            ‘“Het Oostersch feest”. Nederlanders en buitenlanders in de Beton­buurt’,
            [Social intercourse between the indigenous population and ethnic mino­rities: A study of a neighbourhood in the Dutch city of Utrecht]
            154-272 in O05
 
 
Kees BRUIN 1986
            ‘Eerbetoon en democratisering. Over de verlening en waardering van lagere Koninklijke onderscheidingen in Nederland’,
            [‘Distinction and Democratization. Royal Decorations in the Nether­lands’]
            Sociologisch Tijdschrift 13-1(1986)18-48. English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 23-1(1987)17-30:
 
 
Kees BRUIN 1987
            ‘Een verloren zaak. Nobilitatie in Nederland’,
            [Elevation to the nobility in the Netherlands: A lost cause]
            Maatstaf 35-3(1987)2-17
 
 
Kees BRUIN 1988a
            ‘Een verloren zaak. Adel als beloning voor persoonlijke verdien­sten in het Koninkrijk der Nederlanden’,
            [Nobility in reward for personal merit in the Kingdom of the Netherlands: A lost cause ]
            141-164 in: J. Aalbers & M. Prak (eds), De bloem der natie.
Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden. Meppel/Amster­dam 1987: Boom
 
 
Kees BRUIN 1988b
            ‘Koningen en burgerdeugd. Het ontstaan van de Orde van Oranje-Nassau’,
            [Kings and civic virtue: The origins of the Order of Orange-Nas­sau]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 15-1(1988)26-61
 
 
Kees BRUIN & Kees SCHMIDT 1980
            ‘“Zur Genealogie der Genealogie”. Over het boekstaven van “aan­zien­lijkheid” in het Koninkrijk der Nederlan­den’,
            [‘On the genealogy of genealogy’: Recording ‘distinction’ in the Kingdom of the Netherlands]
            Sociologische Gids 27-4(1980)274-292. Reprinted in Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genea­logie en het Iconographisch Bureau #34 (1980)203-220
 
 
Lodewijk BRUNT 1974
            Stedeling op het platteland. Een antropologisch onderzoek naar de verhoudingen tussen autochtonen en nieuwkomers in Stroomkerken.
            [City-dwellers in the countryside. An anthropological study of the relationships between autochtons and newcomers in the polder village of ‘Riverchurch’]
            Meppel 1974/19772/19793: Boom 224pp
 
 
Lodewijk BRUNT 1987
            ‘De angst voor Babylon. Etnografisch onderzoek in Londen, 1850 - 1914’,
            [The fear of Babylon. Ethnographic research in London, 1850-1914]
            Sociologisch Tijdschrift 14-3(1987)437-468
 
 
Cees CRUSON 1985b
            ‘De Hugenoten als refugiés’,
            [The Huguenots as refugees]
            De Gids 148-3/4(1985)225-231
 
 
Cees CRUSON 1987
            ‘Standvastig en frivool. De beeldvorming over hugenoten’,
            [Firm and frivolous. Images of the Huguenots]
            38-48 in: J.E. Dubbelman & J. Tanja (eds), Vreemd gespuis. Baarn 1987: Ambo/Novib
 
 
Jos EVENHUIS, Willy KLOS & Bert van LINGEN 1980
            ‘Buitenstaanders in eigen huis: patiënten van een verpleeghuisaf­deling’,
            [Outsiders in their own home: Patients in a nursing home]
            Gerontologie 11-2(1980)147-155
 
 
Johan GOUDSBLOM 1986d
            ‘Priesters en krijgers’,
            [Priests and warriors]
            (Public address in ‘Paradiso’, Amsterdam March 9 1986)
Vrij Nederland Kleurkatern 47-14(April 5 1986)14-23
Reprinted in Q17:104-131
 
 
Johan GOUDSBLOM (1970) 1986f
            ‘On High and Low in Society and in Sociology. A Semantic Approach to Social Stratification’,
            (paper presented at the Seventh World Congress of Sociology, Varna 1970) Sociologisch Tijdschrift 13-1(1986)3-17
Dutch version: ‘Hoog en laag in sociologie en samenleving’ in Q17:91-103
 
 
Rob HAGENDIJK 1980
            Het studentenleven. Opkomst en verval van de traditionele studen­tencultuur.
            [Student life: Rise and fall of traditional student culture]
            Amsterdam 1980: SUA 183pp. For abstract see O23
 
 
Rob HAGENDIJK 1984
            ‘Changes in Dutch Student Culture’,
            The Netherlands’ Journal of Sociology 20-1(1984)59-75
 
 
Paul ten HAVE 1974
            ‘Anomie en ongelijkheid’,
            [Anomie and inequality]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 1-1(1974)5-26
 
 
Johan HEILBRON & Tom SCHRAM 1985
            ‘Werkloze academici’; ‘Wedijveren om werkkringen’; ‘Werkloosheid onder academici: de cijfers’,
            [Unemployed university graduates compete for jobs]
            Intermediair 21(1985) #22:1-9; #36:39-41+47-49
 
 
Annelies LOOIJENGA 1989
            ‘Etnische verhoudingen op een Amsterdamse school. Allochtonen en autochtonen bezien als figuratie van gevestigden en buitenstaan­ders’,
            [Interethnic relationships at a secondary school in Amsterdam: A figuration of established and outsiders?]
            Verzorging (Tijdschrift van de Vakgroep Verzorgingssociologie, Universiteit van Amsterdam) 4-1(1989)2-19
 
 
Benjo MASO 1979b
            ‘Lichamelijke afwijkingen. Een sociologisch historische verkenn­ing’,
            [Physical deformities. A sociological-historical enquiry]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6-2(1979)249-287
 
 
Peter MEURKENS 1979
            Bergeijkse notabelen 1800-1920. Een antropologische studie van een lokale elite.
            [The dignitaries of Bergeijk, 1800-1920. An anthropological study of a local elite]
            Bergeijk 1977: Stichting Eicha
 
 
Anneke van OTTERLOO 1986a
            ‘Buitenlandse migranten en Nederlanders aan tafel tussen 1945 en 1985: toenadering of distantie?’,
            [‘Foreign Immigrants and the Dutch at Table, 1945-1985: Bridging or Widening the Gap?’]
            Sociologisch Tijdschrift 13-2(1986)317-349. English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 23-2(1987)126-143:
 
 
Ali de REGT 1982b
            ‘Asociale gezinnen in Amsterdam: tegenstrijdige visies op het leven in Asterdorp’,
            [Antisocial families in Amsterdam: Conflicting views on life in an enclave of maladjusted families]
            243-257 in: Carolien Bouw, Frank Bovenkerk, Kees Bruin, Lodewijk Brunt (eds), Hoe weet je dat? Wegen van sociaal onderzoek. Amster­dam 1982: De Arbeiderspers/Wetenschap­pelijke Uitgeverij
 
 
Kees SCHMIDT 1982
            ‘Een familievermogen in ontwikkelingsperspectief, 1500-1980’,
            [A family fortune in developmental perspective, 1500-1980]
            Werkgroep Elites Bulletin #3(1982)4-11
 
 
Kees SCHMIDT 1983
            ‘“Vermögensbildung” als theoretischer Leitfaden einer soziologi­schen Familiengeschichte’,
            [‘Capital formation’ as a theoretical guideline for a sociologi­cal family history]
            577-581 in B23
 
 
Kees SCHMIDT 1986
            Om de eer van de familie. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950. Een sociologische benadering.
            [Family honour. A sociological history of the Teding van Berkhout lineage, 1500-1950]
            Amsterdam 1986: De Bataafsche Leeuw 280pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
+ Reviews by 1) Jaap Dronkers, Mens en Maatschappij 62-4(1987)4­35-436
2) A.G. van der Steur, ‘Familiegeschiedenissen’ (Family histo­ries), Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archeo­logie 22-12(1987)567-568
 
 
Kees SCHMIDT 1987
            ‘Een lengteprofiel van het Hollandse patriciaat. Het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950’,
            [A longitudinal section of the Dutch patriciate. The Teding van Berkhout lineage, 1500-1950]
            129-140 in: J. Aalbers & M. Prak (eds), De bloem der natie. Adel en patriciaat in de Noordelijke Nederlanden. Meppel/Amsterdam 1987: Boom
 
 
Pieter SPIERENBURG 1977
            ‘The Northern patriciate during the revolt of the Netherlands: A Zweifrontenschicht in the sixteenth century’,
            361-380 in A05
 
 
Abram de SWAAN 1988a
            ‘Jalouzie als klasseverschijnsel’,
            [‘Jealousy as a Class Phenomenon. Petty Bourgeois Resistance to Social Security, 1800-1930’]
            De Gids 151-1(1988)39-49
+ Comment by Cas Wouters, De Gids 151-3(1988)223-226
Enlarged English version (also submitted to International Journal of Sociology [1989]) in L26:
 
 
Adam SZIRMAI 1982
            ‘Nivelleringsethos’,
            [Levelling of income: An ethos of equalization]
            Sociologisch Tijdschrift 9-2(1982)175-211
 
 
Adam SZIRMAI 1984
            ‘How Do We Really Feel About Income Equalization?’,
            The Netherlands’ Journal of Sociology 20-2(1984)115-133
 
 
Adam SZIRMAI 1986
            ‘Social stratification and social co-ordination’,
            Sociologisch Tijdschrift 12-4(1986)710-752
 
 
Adam SZIRMAI 1986/88
            Inequality Observed. A Study of Attitudes Towards Income Ine­quality.
            Aldershot 1988: Avebury Press, x + 534pp
(= Doctoral dissertation, University of Groningen 1986)
 
 
Nico WILTERDINK 1977b
            ‘Vermogensverhoudingen in Nederland: 1) Empirische bevindingen. 2) Interpretatie van de ontwikkeling’,
            [Property relations and wealth distribution in the Netherlands: 1) Empirical findings. 2) Interpretation of the pattern of develop­ment]
            Amsterdams Sociologisch Tijd­schrift 4-2&3(1977)182-203 & 349-377
 
 
Nico WILTERDINK 1980
            ‘Collectivisatie van de vermogens in Nederland in plaats van socialisatie van de produktiemiddelen’,
            [Collectivization of wealth in the Netherlands instead of social­ization of the means of production]
            14-40 in: Jan Bank, Martin Ros & Bart Tromp (eds), Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme. Amsterdam 1980: De Arbeiderspers
 
 
Nico WILTERDINK 1984
            Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw.
            [Property relations and the distribution of wealth in the Nether­lands. Developments since the nineteenth century]
            Amsterdam 1984: De Arbeiderspers 557pp. For abstract cf O44
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
 
 
Nico WILTERDINK 1985a
            ‘Property Relations and Wealth Distribution in the Netherlands: Main Developments since the Nineteenth Century’,
            The Netherlands’ Journal of Sociology 21-2(1985)83-98
 
 
Nico WILTERDINK 1985d
            ‘Stratificatie’,
            [Social stratification]
            172-200 in B35
 
prev page     next page