SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 4: VARIOUS RESEARCH AREAS
 
[P: KNOWLEDGE AND THE SCIENCES ]
 
Meerten ter BORG 1982
            Nihilisme en de Franse sociologische traditie.
            [Nihilism and the French sociological tradition]
            Deventer 1982: van Loghum Slaterus 236pp
(= Doctoral dissertation, University of Leyden)
+ Review by Johan Goudsblom, Mens en Maatschappij 58-4(1983)416-418
 
 
Cees CRUSON 1985a
            ‘Cognitieve bindingen’,
            [Cognitive bonds]
            150-171 in B35
 
 
Johan GOUDSBLOM 1960
            Nihilisme en cultuur.
            [Nihilism and Culture.]
            Amsterdam 1960 + reprint 1963: De Arbeiderspers; 19773 (with a new Foreword): Athe­naeum - Polak & Van Gennep; 19874 (with a new Foreword): Meulen­hoff xii + 308pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam 1960)
Italian translation Nichilismo e Cultura. Bologna 1982: Il Mulino
English translation (based on the 3rd Dutch edition) with a new Foreword, Ox­ford 1980: Basil Blackwell 213pp:
 
 
Johan GOUDSBLOM 1971b
            ‘Over het begrip geluk’,
            [The concept ‘happiness’ in sociological perspective]
            Intermediair 7-41(1971)11-19. Reprinted as ‘Het begrip geluk in de westerse cultuur’, 9-23 in: R. Veenhoven (ed), Menselijk geluk. Rotterdam 1972: Universitaire Pers (= Studium generale #7), and as ‘Het begrip geluk sociologisch beschouwd’ in Q17:151-162
 
 
Johan GOUDSBLOM 1986a
            ‘Dutch and American Sociology in the Fifties: A view from behind the one-way mirror’,
            112-120 in: R. Kroes & M. van Rossum (eds), Anti-America­nism in Europe. Amsterdam 1986: Free University Press
Dutch version: ‘De Nederlandse en de Amerikaanse sociologie in de jaren vijftig: een blik van achter de doorkijkspiegel’, Tirade (#300) 29(1985)631-640. Reprinted as ‘Vanachter de doorkijk­spie­gel 1): De Neder­landse en de Amerikaanse sociologie’ in Q17:69-79
 
 
Hans HARBERS 1982
            ‘Het Talentenproject [The Talent Project]: A sociologi­cal case-study of the production of knowledge in social sciences’,
            (Pre-publication of P07) 239-267 in Dynamics of science. 1982: Rijksuni­versiteit Groningen & Technische Hogeschool Twen­te
Dutch version: ‘Het Talentenproject; een sociologische case-study naar kennis­produktie in de sociale wetenschappen’, Kennis en Methode [part 1] 6-4(1982)290-312, [part 2] 7-1(1983)4-34
 
 
Hans HARBERS 1986
            Sociale wetenschappen en hun speelruimte. Een onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en maatschappij aan de hand van ontwik­kelingen in de onderwijssociologie en het politieke debat over ongelijke onderwijskansen.
            [Social sciences and their margin. An inquiry into the relation between science and society on the basis of developments in the sociology of education and the political debate on unequal educa­tional opportunities]
            Groningen 1986: Wolters-Noordhoff 279pp
(= Doctoral dissertation, University of Groningen)
+ Reviews by 1) Ruud Abma, ‘De wetenschapssocioloog als opper­rech­ter’ (The sociologist of science as supreme judge), Comenius 7-2(1987)250-253
2) Louis Boon, ‘Wetenschapsonderzoek en normatieve speelruimte’ (Science studies and normative latitude), Wetenschap & samenle­ving (1987 #3)36-37
3) Marja Gastelaars, ‘Het bedoelde en het onbedoelde boek’ (The book intended and the unintended outcome), Krisis 7-3(1987)138-142
4) Arie Glebbeek, ‘Hans Harbers en zijn speelruimte’ (Harbers and his margin), Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen 18-2(1987)85-90
5) Rob Hagendijk, ‘Reflexiviteit en vooruitgang in het weten­schapsonderzoek: Harbers’ sociale wetenschappen en hun speel­ruimte’ (Reflexivity and progress in science studies), Kennis en Methode 11-4(1987)364-372
6) Ed Jonker, ‘De sociologische souplesse’ (The adaptability of sociology), Intermediair 23-17(April 24 1987)55-59
7) Bas Levering & Mathieu Matthijssen, ‘Het betrekkelijke van de autonomie van de wetenschap in het onderwijsonderzoek’ (The relativity of the autonomy of science in educational research), Pedagogisch Tijdschrift 12-5(1987)312-316
8) Anton Wesselingh, Psychologie en Maatschappij 11-2(1987)221-223
 
 
Bart van HEERIKHUIZEN 1987a
            W.A. Bonger, socioloog en socialist.
            [W.A. Bonger: Sociologist and socialist]
            Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten 322pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
+ Reviews by 1) J.A.A. van Doorn, ‘In de schaduw van de 19e eeuw’ (In the shadow of the nineteenth century), Intermediair 23-17 (April 24 1987)25,27,33 
2) Idem, ‘Over Bonger. In gesprek met Van Heerikhuizen’ (Discus­sing Bonger with Van Heerikhuizen), Sociologisch Tijdschrift 14-1(1987)127-141, with a reply from the latter, ‘In gesprek met Van Doorn’, ibid. 142-149
3) Dick Pels, ‘Sociologie en socialisme: de actualiteit van Bonger’ (Sociology and socialism: The relevance of Bonger today), Socia­lisme en Demokratie 44-9(1987)284-288
4) W. Brand, ‘Herinnering aan Bonger’ (Memory of Bonger), Socio­logische Gids 35-6(1988)418-424
 
 
Johan HEILBRON 1986
            ‘La “professionalisation” comme concept sociologique et comme stratégie des sociologues’,
            [Professionalization as sociological concept and as sociologists’ strategy]
            61-73 in: Historiens et sociologues aujourd’hui. Paris 1986: Editions du CNRS
 
 
Johan HEILBRON & Jaap GOUDSMIT 1987
            ‘A propos de la découverte du virus du SIDA. Mécanismes de con­cur­rence et de défense dans un conflit scientifique’,
            [Mechanisms of competition and defence in a scientific priority conflict: On the discovery of the AIDS-virus]
            Actes de la recherche en sciences sociales #69 (Sept.1987)98-104
Preliminary Dutch version: ‘De ontdekking van het AIDS-virus. Over weerstand en wedijver in een prioriteitsgeschil’, De Gids 149-1(1986)3-14, revised German version of which: ‘Ueber die Entdeck­ung des Aids-Virus. Abwehr und Konkurrenz in einem Priori­tä­ten­streit’, Merkur (#453) 40(1986)948-962
 
 
Friso HEYT 1979
            ‘On the Social Origins of Criticism’,
            Angewandte Sozialforschung (Informationen der Arbeitsgemeinschaft für Interdisziplinäre Angewandte Sozialforschung AIAS, Öster­reich) 7-1/2(1979)5-22
 
 
Abram de SWAAN 1985c
            ‘Kleine sociologie van de sociologie’,
            [A brief sociology of [Dutch] sociology]
            Kennis en Methode 9-2(1985)90-104
 
 
Bastiaan WILLINK 1988
            Burgerlijk sciëntisme en wetenschappelijk toponderzoek. Sociale grondslagen van nationale bloeiperioden in de negentiende-eeuwse bêtawetenschappen.
            [Middle class scientism and top scientific research. Social foun­da­tions of national Golden Ages in nineteenth-century science]
            Doctoral dissertation, University of Amsterdam 1988, 631pp
 
 
Nico WILTERDINK 1973b
            ‘Ideologie en “het milieu”‘,
            [Ideology and the environmental crisis]
            De Gids 136-6(1973)411-429
 
 
Nico WILTERDINK 1977a
            ‘Norbert Elias’s Sociology of Knowledge and its Significance for the Study of the Sciences’,
            110-126 in A05
 
prev page     next page