SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 4: VARIOUS RESEARCH AREAS
 
[Q: LANGUAGE, LITERATURE AND THE ARTS]
 
 
Anton BLOK 1974b
            ‘Tijd en tragiek: de relatieve autonomie van klassieke romans en drama’s’,
            [Time and tragedy: on the relative autonomy of classical novels and plays]
            De Gids 137-9/10(1974)701-708
+ Comment (inter al.) by Willem de Blécourt, 113-131 in: J. Verrips, J. van Bremen & Sj. van der Geest (eds), Romantropologie II: Essays over antropo­logie en literatuur. Amsterdam 1984: Antropologisch Socio­logisch Centrum, Universiteit van Amsterdam (= CANSA-uitgave #22) [reviewed by Rokus Hofstede, Sociologisch Tijdschrift 13-3(1986) 545-548]
 
 
Jaap BOERDAM & Warna OOSTERBAAN MARTINIUS 1978
            ‘Het fotogenieke van het samenleven’,
            [‘Family Photographs - A Sociological Approach’]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 5-1+2(1978) Part 1: 3-36, Part 2: 301-325. English summary version in The Netherlands’ Journal of Sociology 16-2(1980)95-119:
 
 
Kees BRUIN & Benjo MASO 1982
            ‘Kunstenaarsfeesten in Paradiso. Een sociologische rapporta­ge’,
            [Parties in Paradiso: Artistic experiments in a centre for counter culture]
            Sociologische Gids (Special issue on the Sociology of Art) 29-6(1982)517-533
 
 
Lily E. CLERKX 1984b
            ‘Sprookjes als sociologische bron?’,
            [Fairy tales as an empirical source for sociology?]
            1-44 in: J. Verrips, J. van Bremen & Sj. van der Geest (eds), Romantropologie II: Essays over antropologie en literatuur. Amsterdam 1984: Antropologisch Sociologisch Centrum, Universiteit van Amsterdam (= CANSA-uitgave #22) [reviewed by Rokus Hofstede, Sociologisch Tijdschrift 13-3(1986) 545-548]
 
 
Lily E. CLERKX 1986
            ‘Broers en zusters: over familieverhoudingen in sprookjes. Een historisch-sociologische methode’,
            [‘Family Relations in Fairy Tales. An Historical Sociological Ap­proach’]
            Sociologisch Tijdschrift 13-3(1986)458-493
English version in The Netherlands’ Journal of Sociology 23-2(1987)79-91:
 
 
Lily E. CLERKX 1988
            ‘Vaders en dochters in sprookjes’,
            [Fathers and daughters in fairy tales]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (Special issue Women’s Stu­dies: ‘Dilem­ma’s in vrouwenlevens’ [Dilemmas in women’s lives]) 15-2(1988)266-290
 
 
Cees CRUSON 1980
            ‘Van elite-taal tot nationale taal’,
            [The development of French from elite-language to national lan­guage]
            38-57 in J29
 
 
Rineke van DAALEN 1978
            ‘Een poppenhuis in Nederland. Visies op burgerlijke huwelijksver­houdingen 1880-1940’,
            [Views on bourgeois marriage around 1900: Dutch comments on Ib­sen’s play “A Dolls’ House”]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 5-1(1978)62-90
 
 
Heidi DAHLES 1986
            ‘De Groene Taal. Een verkenning naar de ontwikkeling en betekenis van de Nederlandse jagerstaal’,
            [The Green Language. Sociogenesis and meaning of Dutch hunting terminology explored]
            Sociologisch Tijdschrift 13-2(1986)223-250
 
 
Florike EGMOND 1986
            ‘De Edele en de Onedele Rover: veranderende literaire voorstel­lin­gen van Westeuropese bandieten’,
            [‘The Noble and the Ignoble Bandit: Changing Literary Representa­tions of West-European Robbers’]
            Sociologisch Tijdschrift 12-4(1986)641-679
English version in Eth­nologia Europaea 17-2(1987)139-156:
 
 
Coenraad van EMDE BOAS 1951
            Shakespeare’s sonnetten en hun verband met de travesti-double spelen: Een medisch-psychologische studie.
            [Shakespeare’s sonnets and their relation to the travesty-double plays: A study in medical psychology]
            Amsterdam/Antwerpen 1951: Wereldbibliotheek 528pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
 
 
Herman FRANKE 1983
            ‘Pannekoek, de Nederlandse pers en de afkeer van huilebalken’,
            [“De memoires van Yvo Pannekoek” (1982) and its reception in the Dutch press]
            Het Oog in’t Zeil 1-1(1983)2-9
 
 
Johan GOUDSBLOM 1964
            ‘Het Algemeen Beschaafd Nederlands’,
            [‘General Civilized Dutch’: On the develop­ment of a standard lan­guage in the Netherlands]
            Sociologische Gids 11-3(1964)106-124
Slightly revised version 108-126 in: Sj. Groenman & H. de Jager (eds), Staalkaart der Nederlandse socio­logie. Assen 1970: Van Gorcum & Comp. Reprinted 26-42 in: Guido Geerts (ed), Taal of taaltje? Een bloemlezing taalpolitieke beschouwingen over het Nederlands. Leuven 19782: Acco; also in Q17:11-29
 
 
Johan GOUDSBLOM 1970c
            ‘Friedrich Weinreb: de mémoirist als moralist’,
            [Friedrich Weinreb: The writer of memoirs as a moralist]
            Tijdschrift voor Geschiedenis (Special issue on Ego-documents) 83-2(1970)300-302
Reprinted 154-156 in: M.C. Brands, H.W. von der Dunk & H.H. Zwager (eds), Ego-documenten. Een bijzonder genre van historische bronnen (Ego-documents: A special kind of historical source). Groningen 1970: Wolters-Noordhoff
 
 
Johan GOUDSBLOM 1971a
            ‘Problemen bij de sociologische studie van romans’,
            [Problems in the sociological study of novels]
            32-47 in: Studzjekonferinsje Frysk (4-6 april 1971 to Grins). Ljouwert 1971: De Terp
Slightly revised version 1-18 in: Jan van Bremen, Sjaak van der Geest & Jojada Verrips (eds), Roman­tropologie: essays over antro­pologie en literatuur (Essays on anthropology and literature [Vol.I]). Amsterdam 1979: Antropolo­gisch Instituut, Univ. van Amsterdam (= CANSA-uitgave #16)
 
 
Johan GOUDSBLOM 1977d
            ‘“Alles is sociologie”. Sociologische kanttekeningen bij “Enkele gedichten”‘,
            [‘Everything is sociology’. Sociological annotations on poems by Chr. J. van Geel]
            88-91 in: Chr. J. van Geel, De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij. Ed. by E. de Waard, Amsterdam 1977: Meulenhoff
 
 
Johan GOUDSBLOM 1988c
            Taal en sociale werkelijkheid. Sociologische stukken.
            [Language and social reality. Essays in sociology]
            Amsterdam 1988: Meulenhoff Infor­matief 208pp
[Anthology of reprinted/revised/translated J31, J32, N24, O20, O21, P04, P05, Q13 et al.]
 
 
Ad van ITERSON 1983
            Een beredeneerde bibliografie van Nederlandstalige literatuur­sociologische publikaties.
            [An annotated bibliography of publications in Dutch on the sociol­ogy of literature]
            Amsterdam 1983: Vakgroep Sociologie en Geschiedenis, Sociologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam 63pp
 
 
Paul KAPTEYN 1974
            ‘Over kunst en samenleven’,
            [On art and society]
            Museumjournaal 19-4(1974)194-201
 
 
Paul KAPTEYN 1975a
            ‘Tussen kitsch en burgerlijkheid?’,
            [Between kitsch and bourgeois taste?]
            Wonen - TABK 1-11(1975)5-11
 
 
Paul KAPTEYN 1975b
            ‘De sociogenese van het woord “taboe” in West-Europa. Of: De “Edele Wilde” en de 18-de eeuwse burgerij’,
            [The sociogenesis of the word ‘taboo’ in Western Europe. Or: The ‘noble savage’ and the eighteenth-century bourgeoisie]
            Sociologische Gids 22-6(1975)414-426
 
 
Bram KEMPERS 1980
            ‘From Craftsman to Gentleman. Renaissance Civilisation, the Sociology of Art, and Elias’,
            805-809 in B28
 
 
Bram KEMPERS 1982a
            ‘De civilisatietheorie van Elias en civilisatieprocessen in Italië, 1300-1550. Over de beschaafde strijd tussen generalisten en specialisten’,
            [Elias’s theory of civilization and civilizing processes in Italy, 1300-1550. On the civilized contest between generalists and specialists]
            Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 8-4(1982)591-611 [cf C45]
 
 
Bram KEMPERS 1982b
            ‘Beleid en mecenaat’,
            [Policy for art and patronage]
            47-53 in: M. de Vreede (ed), De status van de kunstenaar. ‘s‑Graven­hage 1982: Staatsuitgeverij (= Papers presented at the Unesco-workshop, Nieuwe Kerk Amsterdam, May 6-7 1982)
 
 
Bram KEMPERS 1982c
            ‘Dood en professie. Grafcultuur en beroepsprestige van Renaissan­ceschilders; over kunst, sociologie en kunstgeschiedenis’,
            [Tomb decorations and professionalization of Renaissance-painters: On art, sociology, and the history of art]
            Sociologische Gids (Special issue on the Sociology of Art) 29-6(1982)468-483
 
 
Bram KEMPERS 1985a
            ‘Problemen en beloften van kunstsociologie in Nederland, 1970-1985’,
            [Problems and promises of the sociology of art in the Netherlands, 1970-1985]
            Sociale Wetenschappen 28-2(1985)99-118
 
 
Bram KEMPERS 1985b
            ‘Macht en architectuur in de Renaissance. Familiekapellen in Florence, 1300-1500’,
            [Power and architecture in Renaissance Italy: Family chapels in Florence, 1300-1500]
            Sociologisch Tijdschrift 12-1(1985)99-132
 
 
Bram KEMPERS 1985c
            ‘Hang naar ijdelheid, dwang tot bescheidenheid. Een beschouwing over uiterlijk vertoon en kunst’,
            [Craving for vanity, constraint towards modesty: An essay on public display and the arts]
            De Gids 148-7(1985)527-534
 
 
Bram KEMPERS 1986
            ‘Kunst en staat in Siena en in ‘s-Gravenhage’,
            [Art and the state in Siena and in The Hague]
            Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 12-1(1986)1-38
 
 
Bram KEMPERS 1987a
            ‘Staatssymboliek in Rafaëls Stanza della Segnatura’,
            [State symbolism in Rafael’s Stanza della Segnatura]
            Incontri - Rivista di Studi Italo-Nederlandesi [APA - Holland University Press, Amsterdam & Maarssen] (NS) 2-1/2(1986/87)3-48
 
 
Bram KEMPERS 1987b
            ‘Symboliek, monumentaliteit en abstractie. Het beeld van de staat en het beroep van kunstenaar na 1789’,
            [Symbolism, monumentality and abstract art. The image of the state and artists’ profession since 1789]
            Sociologisch Tijdschrift 14-1(1987)3-61
 
 
Bram KEMPERS 1987c
            Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen, 1250-1600.
            [Painting, power and patronage. Professionalization, state forma­tion and civilization ]
            Amsterdam 1987: De Arbeiderspers 439pp
(= Doctoral dissertation, University of Amsterdam)
German translation Kunst, Macht und Mäzenatentum. Das Beruf des Malers in der Renaissance. München 1989: Kindler
[English translation forthcoming, Harmondsworth: Penguin; French and Italian translations in prepara­tion]
+ Reviews by 1) Bart van Heerikhuizen, ‘Een socioloog in Siena’ (A sociologist in Siena), ­Elsevier 43-27(July 4 1987)66-68
2) Ghislain Kieft, Vrij Nederland Boekenbijlage Sept 5 1987:7-9
3) E.O.G. Haitsma Mulier, ‘Italiaanse Renaissanceschilders in historisch-sociologisch perspectief’ (Painters of the Italian Renaissance in historical sociological perspec­tive), Theoretische Geschiedenis 15-1(1988)47-53
For a discussion of this study in the context of the SISWO-research group in historical sociology (werkgroep Historisch-sociologisch Onderzoek) see: Bram Kempers, Nico Wilter­dink & Harry Ganzeboom, Profes­sionaliser­ing, staatsvorm­ing en civiliser­ing. Kunst, macht en mecenaat ter discussie (Profes­sionalization, state formation and the civilizing process). Amsterdam 1989: SISWO (= publikatie #335) 33pp, ed. by C. Cruson & H. Kleijer
 
 
Bram KEMPERS & Sible de BLAAUW 1987
            ‘Jacopo Stefaneschi, Patron and Liturgist. A New Hypothesis regarding the Date, Iconography, Authorship and Function of his Altarpiece for Old Saint Peter’s’,
            Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome (NS) 47-12 (1987)83-113 + plates 259-274
 
 
Bram KEMPERS & Kees SCHMIDT 1979
            ‘In ‘t land van belofte: kunstgeschiedenis en sociologie’,
            [In the promised land: History of art and sociology]
            Review article on: Ed Taverne, “In ‘t land van belofte: in de nieue stadt. Ideaal en werkelijkheid van de stads­uitleg in de Republiek, 1580-1680” (1978)
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 6-2(1979)340-352
 
 
Warna OOSTERBAAN MARTINIUS 1983
            ‘Sociologie en afbeeldingen. Problemen en mogelijkheden van de sociologische studie van beeldend materiaal’,
            [Sociology and the pictorial image. Problems and possibilities in studying visual materials sociologically]
            Sociologisch Tijdschrift 9-4(1983)545-567
 
 
Warna OOSTERBAAN MARTINIUS 1984
            ‘Kwesties van stijl en smaak. Over beeldende kunst, musea en nationale monumenten’,
            [‘Questions of style and taste: Art, museums and national monu­ments’]
            Sociologisch Tijdschrift 11-1(1984)53-93
Abridged English ver­sion in The Netherlands’ Journal of Sociology 22-1(1986)18-35:
 
 
Warna OOSTERBAAN MARTINIUS 1985
            Schoonheid, Welzijn, Kwaliteit. Over legitimerings- en toewij­zingsproblemen in het kunstbeleid.
            [Beauty, Welfare, Excellence: On problems of legitimation and public allocation in the Dutch policy for the arts]
            Amsterdam 1985: Publikatiereeks Sociologisch Instituut, Univer­siteit van Amsterdam 137pp
+ Review by Hans van Dulken & Cas Smithuijsen, ‘Stijl, smaak, onzekerheid. Kanttekening bij - ‘ (Style, taste, uncertain­ty. A comment on - ), Sociologisch Tijdschrift 12-4(1986)753-759
 
 
Jan ROGIER 1979
            (Notitie over) De toekomst van de Boekmanstichting.
            [The future policy of the Boekmanstichting [Center for social scientific study and information on art and culture, Amsterdam] ]
            Amsterdam 1979: De Boekmanstichting 27pp
 
 
Cas SMITHUIJSEN 1982
            ‘Klaviermethoden en concertdiscipline. Een muzieksociologische vingeroefening’,
            [Classical methods of piano playing and self-restraint at con­certs. An exercise in the sociology of music]
            Sociologische Gids (Special issue on the Sociology of Art) 29-6(1982)484-497
 
 
Abram de SWAAN 1985a
            Kwaliteit is klasse. De sociale wording en werking van het cul­tureel smaakverschil.
            [Quality is class. The social genesis and functions of the cul­tural dif­ference in taste]
            Amsterdam 1985: Bert Bakker 61pp
+ Review by Robert Oosterhuis & Cas Smithuijsen, ‘De Swaan als mythenjager’ (De Swaan as a hunter of myths), Sociologisch Tijd­schrift 14-1(1987)177-183
 
 
Abram de SWAAN 1987b
            ‘The city as an achievement: Rivalry and imitation between capi­tal cities’,
            6-11 in: Léon Deben et al.(eds), Capital Cities as Achievements. Essays [Contributions to the symposion ‘Capital Cities as Achieve­ments’, Amsterdam (‘Cultural Capital of Europe 1987’) 18th-20th November 1987]. Amsterdam [1988]: Centrum voor Groot­ste­delijk Onderzoek / Centre for Metropolitan Research of the Univer­sity of Amsterdam 52pp
 
 
Abram de SWAAN 1988d
            De textuele revolutie. Het boek als mystiek lichaam.
            [The textual revolution. On the book as a mystic body]
            Culemborg 1988: Centraal Boekhuis 11pp
 
 
Marlou THIJSSEN 1986
            ‘De maatschappij Arti et Amicitiae 1839-1870. Over het ontstaan en de betekenis van een kunstenaarsvereniging in de negentiende eeuw’,
            [The Society ‘Arti et Amicitiae’ 1839-1870. On the origin and sig­nificance of a Dutch artists’ society in the nineteenth century]
            1-75 in: M. van der Tweel (ed), Kunst en beleid in Nederland II. Amsterdam 1986: Van Gennep (= Jaarboek Dr. E. Boekmanstichting)
 
 
Jojada VERRIPS 1979
            ‘Streekromans en antropologie: vrijen en trouwen in het werk van Jo Ooms’,
            [Regional novels and anthropology: Courtship and marriage in the works of Jo Ooms]
            81-111 in: Jan van Bremen, Sjaak van der Geest & Jojada Verrips (eds), Roman­tropologie: essays over antropologie en literatuur (Essays on anthropology and literature [Vol.I]). Amsterdam 1979: Antropolo­gisch Instituut, Univ. van Amsterdam (= CANSA-uitgave #16)
 
 
Nico WILTERDINK 1986
            ‘Figuratiesociologie en literatuur’,
            [Figurational sociology and literature]
            Kennis en Methode 10-3(1986)266-285
 
prev page     next page