SOCIETY AS PROCESS:
A Bibliography of Figurational Sociology in the Netherlands (up to 1989)
 
Part 4: VARIOUS RESEARCH AREAS
 
[S: ORGANIZATIONS, POLICY MAKING, PLANNING AND BUSINESS]
 
 
 
Godfried van BENTHEM VAN DEN BERGH & Bart TROMP 1983-84
            ‘De Partij van de Arbeid en defensie. Uitgangspunten voor een Nederlands veiligheidsbeleid (2 delen)’,
            [The [Dutch] Labour Party and defence: Foundations for a Dutch policy of security]
            Socialisme en Demokratie 40-9(1983)3-15 (Part 1) 
+ Comments by L.W. Nauta and G.H. de Vries, ibid. 40-11:31-34 and M.B. de Groot, ibid. 40-12:35, followed by authors’ replies. Further comments by K. Koch, R. Gallenkamp, J.Th. Degenkamp, M. van Traa, ibid. 41-1(1984)12-34
with ibid. 34-40 authors’ reply = Part 2
 
 
Henri GOVERDE 1981
            ‘Onderzoek Markermeer/Markerwaard: oriëntatie en legitimatie’,
            [Research on Markermeer/Markerwaard [from lake to polder]: Orien­ta­tion and legitimation]
            29-52 in: F.C.G. Gremmen (ed), Markerwaard: van onderzoek naar beleid. ‘s‑Gravenhage 1981: Nederlands Instituut voor Ruim­telijke Ordening en Volkshuisvesting NIROV, Sectie v. Planologische Onderzoekers (= SPO-cahier #2) 89pp
 
 
Henri GOVERDE 1982a
            Participants and Marginals in Dutch Infrastructure Policy-Making.
            Nijmegen 1982: Vakgroep Planologie, Kath. Universiteit Nijmegen. See also abstract in International Political Science Abstracts (Special issue on Political Elites; IPSA-Research group chaired by Mattei Dogan), Vol.1982:32. Rio de Janeiro 1982: The Univer­sity of Brasilia Press
 
 
Henri GOVERDE 1982b
            ‘Decision criteria: Differences and shifts between insiders and outsiders in Dutch polder-decisionmaking’,
            428-440 in: Polders of the World. Final report International Symposion Lelystad, The Netherlands, Oct.4-10 1982. Wagenin­gen 1982: International Institute for Land Reclamation and Improve­ment (=ILRI-papers)
 
 
Henri GOVERDE 1982c
            ‘Infrastructuurplanning: noodzaak van versterking van de ruim­telijke facetvisie’,
            [Infrastructure planning and the need for more elaborate concepts concerning the physical environment]
            98-102 in: D.B. Needham & G.A. Wissink (eds), Ruimtelijke plan­ning en ruimtelijke ontwikkeling: een gespannen verhouding (The tension between planning and development of physical space). Assen 1982: Van Gorcum
 
 
Henri GOVERDE 1985
            ‘The development of the power balance-sheet: An undervalued approach in policy analysis concerning physical planning and infrastructural projects’,
            507-520 in Planologische discussie-bijdragen 1985, Deel 2. Delft 1985: Delftsche Uitgevers Maatschappij
 
 
Henri GOVERDE 1987
            Macht over de Markerruimte.
            [Land or lake: Dynamics of the power balance in Dutch polder policy-making]
            Amsterdam/Nijmegen 1987: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap / Geografisch en Planologisch Instituut Katholieke Universiteit Nijmegen (= Nederlandse Geografische Studies #33) 480pp
(= Doctoral dissertation, Catholic University of Nijme­gen)
 
 
Willem MASTENBROEK 1973
            ‘Onderzoek bij organisatieontwikkeling’,
            [Research for organizational development]
            Tijdschrift voor Agologie 1-1(1973)4-25
Reprinted 53-74 in: M. Rijkeboer & A. Verhallen (eds), Valkuilen in de organisatie-ontwikkeling. Groningen 1974: Tjeenk Willink
 
 
Willem MASTENBROEK 1981/82
            Conflicthantering en organisatieontwikkeling.
            [Conflict management and organization development]
            Alphen a/d Rijn 1982, revised ed. 1986: Samsom 237pp
(= Doctoral dissertation, University of Leiden 1981)
For English translation of revised 1986 edition, see S12
Also translated into Bahasa Indonesia: Penanganan konflik dan pertumbuhan organisasi. Jakarta 1986: UI-Press (Penberbit Univer­sitas In­donesia)
 
 
Willem MASTENBROEK 1982
            ‘Management: McGregor èn Machiavelli’,
            [Management: cooperation and competition]
            Bedrijfskunde 54-3(1982)204-215; slightly revised as ‘Management; samenwerking èn rivaliteit’, 401-417 in Handboek voor managers. Deventer 1983: Kluwer
 
 
Willem MASTENBROEK 1984
            Onderhandelen.
            [Negotiate]
            Utrecht/Antwerpen 19841: Het Spectrum (= Aula #737) 187pp. Re­printed as Marka Paper­back 1985, revised ed. 1987, reprinted 1988
For English translation of revised 1987 edition, see S17
 
 
Willem MASTENBROEK 1987a
            Conflict management and organization development.
            Chicester/New York 1987: John Wiley & Sons 166pp [cf S09]
 
 
Willem MASTENBROEK 1987b
            ‘Het “Partijen in een systeem-model”: Handgrepen voor organisa­tie­vernieuwing’,
            [Parties in a system: A model for managing organizational innova­tion]
            90-110 in: A.J. Cozijnsen & W.J. Vrakking (eds), Inleiding in de organisatieveranderkunde. Alphen a/d Rijn 1987: Samsom [see also S14 and S16]
 
 
Willem MASTENBROEK 1988a
            ‘A Dynamic Concept of Revitalization’,
            Organizational Dynamics (Spring 1988)52-61 [see also S13 and S16]
 
 
Willem MASTENBROEK 1988b
            ‘Informatiesysteem, organisatie-ontwerp en organisatietheorie’,
            [Information systems, organizational design and organizational theory]
            Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, M & O ?-6(1988)430-442
 
 
Willem MASTENBROEK 1988c
            ‘Produktieve energie: nieuwe balansen tussen coöperatie en com­petitie’,
            [Productive energy: New balances between cooperation and competi­tion]
            29‑44 in: J.J. Swanink (ed), Werken met de Organisatiecultuur ‑ de harde gevolgen van de zachte factor. Vlaardingen 1988: Neder­lands Studie Centrum [see also S13 and S14]
 
 
Willem MASTENBROEK 1989
            Negotiate.
            Oxford 1989: Basil Blackwell 195pp
(= translation of revised 1987 edition of S11)
 
 
Ruud STOKVIS 1984
            ‘Sociologie, prestatiebeloning en loyaliteit’,
            [Sociology, incentive payments and loyalty]
            Sociologisch Tijdschrift 10-4(1984)648-670
 
 
Ruud STOKVIS 1989c
            Ondernemers en industriële verhoudingen. Een onder­ne­ming in regionaal verband (1945-1985).
            [Entrepreneurs and industrial relations: An enter­prise in its regional context (1945-1985)]
            Assen 1989: Van Gorcum 196pp
 
 
Johannes van der WEIDEN 1983
            ‘Ungeplante Planung: Eine Untersuchung der nicht formalen Wege beim Entwickeln eines Flächennützungsplans in einer holländi­schen Provinzstadt: Raumplanung als sozialer Prozess’,
            [Unplanned planning in a Dutch provincial town: Urban planning as a social process]
            606-609 in B23
 
prev page     next page